Detaljer om California Department of Public Health (CDPH)’s nye helseadvarsler og retningslinjer for beskyttelse mot mobilstråling

SACRAMENTO – As smartphone use continues to increase in the U.S., especially among children, the California Department of Public Health (CDPH) today issued guidance for individuals and families who want to decrease their exposure to the radio frequency energy emitted from cell phones. Although the scientific community has not reached a consensus on the risks of cell phone use, research suggests long-term, high use may impact human health.California Department of Public Health - 13.12.2017

California Department of Public Health publiserte 13. desember 2017 en informasjonsbrosjyre med HELT KLARE HELSEADVARSLER vedr. mobilbruk, mikrobølgestråling, elektromagnetiske felt, og SMARTE MÅLERE. Og BARNA defineres som de mest utsatte og sårbare!

Gode kritiske spørsmål selv et barn hurtig vil kreve svar på:
Hvorfor publiserer flere lands offentlige myndigheter helseadvarsler og og retningslinjer for å beskytte seg mot stråling, hvis strålingen er så ufarlig som bl.a. Statens Strålevern og Folkehelseinstituttet i Norge hevder?

Hvorfor tilbyr NVE “fritak fra installasjon av AMS-målere” med legeerklæring som dokumentasjon, hvis strålingen er så ufarlig som bl.a. Statens Strålevern og Folkehelseinstituttet i Norge hevder?

Hva er det med oss “voksne” som gjør at så få av oss klarer å avsløre betydningen av disse innlysende selvmotsigelser?  Og hva er det med oss “voksne” som gjør at vi tillater slik uredelig psykologisk massemanipulasjon og selvmotsigende svindelpropaganda?

Når skal norske myndigheter ta dette på alvor, komme seg ut av skammekroken og formidle det norske folk LENGE VELKJENTE FAKTA om helserisikoen med trådløs teknologi?  Har Norge etablert et “Statens Strålevern” og andre myndighetsorganer med oppgave å verne strålene og stråleprofittørene, i stedet for å verne befolkningen, våre barn og miljøet mot skadelig stråling?

I informasjonsbrosjyrens helseadvarsler nevnes det i forsiktige ordelag at mobilbruk kan føre til alvorlige helseskader, mens mer direkte tale fremkommer i en avsluttende lenke.  I dokumentet opplyses det om flere enkle tiltak for å redusere stråleeksponeringen.  Vi skal her se nærmere på detaljer i teksten, og teksten i de kildeartikler informasjonsbrosjyren lenker videre til.

Informasjonsbrosjyren med helseadvarsler og retningslinjer fra CDPH, datert 13.12.2017:

Direktelenke til den nå offisielt publiserte informasjonsbrosjyre: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf

Dokumentet ble antakelig påbegynt i 2009, men holdt skjult for publikum frem til i år.  Publiseringen nå kom som en følge av en årelang kamp som endte i retten,  som til slutt tvang CDPH til å publisere dokumentet.

Originaldokumentet rettsaken dreide seg om fra starten kan leses her.  Dokumentet som nå ligger som publisert informasjonsbrosjyre på CDPH sine nettsider er et bearbeidet og nedtonet dokument i forhold til originalen. Mer om rettsprosessen her.

Retningslinjene og advarslene ble omarbeidet gang på gang – i hele tjueni versjoner over fem år. De ble utvidet til å gjelde hele befolkningen, og så ble både retningslinjer og advarsler stadig svakere og mer utydelige, før prosessen stanset opp i januar 2015. For eksempel ble opprinnelig klare advarsler om at barn ikke bør bruke mobiler, over tid omgjort til utydelige og tannløse formuleringer om at “foreldre vil kunne ønske å legge begrensninger på barns bruk…”

Einar Flydal har en god artikkel om nettopp dette:

Det svært viktige å merke seg her, er at disse offentlige etatene i svært mange år har vært klar over helserisikoen, men altså valgt å holde informasjonen utilgjengelig for publikum.  De måtte tvinges til publisering, ved hjelp av rettssystemet.

Hjernekreft, infertilitet, hodepine, læringsvansker, dårlig hukommelse og søvnproblemer

I brosjyren skriver CDPH at:

Visse laboratoriestudier og studier av mennesker har vist mulig økt risiko for kreft og andre helseproblem for dem som har anvendt mobilen mye og over lang tid.  Helseeffektene inkluderer:

 • Hjernekreft og svulst på hørselsnerven
 • Lavere spermtall og inaktive eller mindre bevegelige spermier
 • Hodepine
 • Redusert læringsevne, dårligere hukommelse og adferdsendringer
 • Søvnforstyrrelser

Barn kan være utsatt for høyere helserisiko

Barn kan være utsatt for høyere helserisiko fordi strålingen kan nå dypere inn og over et større område av hjernen. (Barns skaller er mindre enn hos voksne).  Et barns hjerne og kropp er i utvikling gjennom hele oppveksten og i tenårene, og følgene av årelang eksponering kan derved bli at barna skades mye mer enn dagens voksne (som i tillegg i egen oppvekst ikke ble utsatt for samme type eksponering som dagens barn). Enkelte studier på barn og ungdommer har vist effekter i form av skadet hørsel, tinnitus, hodepine og redusert allmentilstand. Mobiltelefon- og nettbrettbruk i USA, like som i Norge, har økt dramatisk de senere årene.  Omkring 95% av amerikanerne eier en mobiltelefon.  Dessuten er den gjennomsnittlige alderen når barna får sin første mobiltelefon nå bare 10 år.  Majoriteten av ungdommer holder sine mobiler på eller tett til kroppen store deler av døgnet, også mens de sover (hvor den gjerne ligger rett under eller ved siden av hodeputa).

”Barnas hjerner utvikles gjennom tenårene og kan skades mer av mobiltelefonbruk.  Foreldre bør overveie å redusere tiden deres barn anvernder mobiltelefoner og oppmuntre dem til å stenge av enhetene på natten”, sier Dr. Karen Smith, direktør ved CDPH

Anbefalingene fra CDPH inkluderer:

 • Hold mobilen ut og vekk fra kroppen
 • Når du snakker i mobilen, unngå å holde den mot hodet – bruk høytalerfunksjon eller headset
 • Send tekstmeldinger i stedet for tale
 • Reduser bruken spesiellt når det er dårlig forbindelse (da stråler mobilen sterkest for å komme i kontakt med basestasjoner)
 • Oppbevar mobilen i ryggsekk, bag eller veske, og IKKE i lommene, i BH’en eller i buksebeltet.
 • Reduser bruk av mobiltelefon til opplasting/nedlasting av lyd/video eller store filer, og hold avstand til kroppen
 • Legg mobiletelefonen langt fra sengen når du skal sove
 • Vær sterkt kritisk til produkter som påstår at de blokkerer strålingsenergi fra mobiltelefonen.  Slike produkter kan i stedet øke din eksponering, f.eks ved at mobilen stråler sterkere for å kompensere for signaltapet.
 • Unngå å bruke mobiltelefon i tog, buss eller bil i fart, da mobilen da må stråle sterkere for å opprette/holde forbindelse med basestasjoner.  (Kjøretøyets karosseri kan også reflektere mer av strålingen tilbake til deg.)

Informasjonsbrosjyrens lenkesamling

De første fem lenkene i brosjyrens lenkesamling er av typen “Statens Strålevern”, altså med den uærlige, uredelige og etisk forkastelige holdning at; “ja, det finnes studier som indikerer en helserisiko, men ingen sikre funn, vi trenger mer forskning, du trenger ikke bekymre deg, vi fortsetter å gi FULL GASS med den trådløse teknologiske utvikling.”

Siste lenke i brosjyren formidler informasjon av den litt mer ærlige og redelige sorten, den lenker vi til her og anbefaler folk å lese:

Ullent og tannløst språk søker å skjule vitenskapelige funn.  Søk heller informasjon med KLAR TALE!

Den klare kobling mellom helse- og miljøskader og trådløs teknologi er slått fast for lenge siden.  Alt biologisk liv er enormt følsomt for denne type stråling.  Her er et par artikler som demonstrerer nettopp dette.  Dette MÅ være tankevekkende folkens?!

Så har vi en artikkel fra Einar Flydal som er ens HELSE GULL VERDT å lese i sin helhet, men les spesielt avsnittene om forskningen på “værsyke”.  Vi kjenner alle til hvordan værendringer kan “kjennes på gikta”.  Det er bevist at menneskekroppen kan detektere endringer i værfronter på 40 mils avstand, og at disse værfrontenes frekvenser og elektromagnetiske felt kan trigge helseproblemer, spesielt på områder av kroppen hvor en har lidelser fra før. Slike funn ble dokumentert i vær-studier for flere tiår siden (Baumer & Sönning 2002).

Seinere fant Sönning og Baumer at de samme frekvensene dukket opp – og ga samme brede spekter med virkninger på folks helse – da mobilmaster og andre radiofrekvente kilder spredte seg for alvor fra slutten fra 1990-tallet (Sönning 2013). Det nye er at disse nye strålekildene (mobiler, smartmålere, snart 5G mobilnett) er der hele tiden, og disse skaper avvik fra normalforløpet hele tiden. Forestill deg at man kan “kjenne det på gikta” 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året i årevis og kanskje resten av livet. Det kan man ikke vente skal skje uten skadevirkninger.

Hvor mange er det som rammes? Det eneste rimelige svaret er «alle»: Sönning og Baumer viser til tyske studier av værsyke som tyder på at sykeligheten til minst 50% av befolkningen påvirkes når værfrontene forstyrrer normalforløpet – enten de selv merker det eller ikke.

Les Einar Flydals utdypende artikkel om dette:

Utvalgte solide kilder for selvstudium:

Erklæringer fra legeforeninger og barnelegeforeninger: https://ehtrust.org/science/medical-doctors-consensus-statements-recommendations-cell-phoneswireless/
Kreftklassifisering: www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans-849135.htm
Funn fra NTP: www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html?spref=fb
Europarådets resolusjon 1815: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
Europaparlamentets resolusjoner:   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410 og http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN
EUROPAEM: www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml?rskey=BFhF0Q&result=1

Felles løft til felles nytte

Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling hvor våre egne private hjem blir armert som våpen mot beboernes helse og rett på privatliv. Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling, hvor hjemmet, som skal være et sted for fred, trivsel, trygghet og restitusjon - med myndigheters tvangsbruk - blir det sted hvor en kan bli mest overvåket, og ha størst sjanse for å bli svekket og syk av EMF/mikrobølgestråling. Fullstendig uakseptabelt!

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.