The Lancet: – Planeten trues av elektrotåka. Strålevernet er avlegs.

The Lancet er medisinernes mest prestisjefylte fagtidsskrift. Desembernummeret er viet vår planets helsetilstand, og kan kanskje vekke opp norsk helsevesen: I en to-siders artikkel oppsummerer to kjente forskere kunnskapsstatus om virkningene fra menneskeskapt...

HMS-SLAKT av Statens Strålevern og NKOM

Bård Rune Martinsen, Martinsen Consultancy, med lang fartstid som HMS-konsulent i oljebransjen, har på oppdrag fra Einar Flydal vurdert kvaliteten på Statens stråleverns og NKOMs informasjon når de to etatene avskriver enhver helserisiko ved stråling fra...

Kundemobbing på YouTube: Full retrett fra Haugaland Kraft, som nå har slettet videoen

I ni måneder lå filmen offentlig publisert på Haugaland Kraft’s YouTube-kanal, der Haugaland Kraft latterliggjør overvåkningskritiske kunder som er bekymret for privatliv, personvern og smartmålere.  Etter et døgns omtale på Smartskandalens facebookside ble...

Åpent smartmålerbrev til Norgesnett: – Som å velge selvmord i sakte kino

NORGESNETT AS Stabbrurveien 18 1617 Fredrikstad epost: norgesnett@norgesnett.no RE: Krav om strømmålerbytte Fra: Alex Michael Cechanowicz Øvre Skaulia 15 3474 Åros [Kundenummer: xxx xxx] I deres brev til meg av 17.09.2018 fremgår det at ”Stortinget har vedtatt og...

HASTER! – Innsamlingsaksjon: Juridisk utredning av “smarte” strømmålere

Einar Flydal og foreningene STOPP smartmålerne, FELO og Folkets Strålevern, trenger nå alles oppmerksomhet.  Einar Flydal har et års tid jobbet med forberedelse av juridiske utredninger av “smarte” målere. Alle er enig om at vi må få en slik juridisk...

FN’s Agenda 21/2030 – Verdensregjeringsagendaen som vil koste norske forbrukere minst 8 milliarder kroner bare i utskifting av varmvannsberedere

Og så blir det bare værre og værre.  Erna Solberg sier at Norge skal være best i verdensklassen i implementering av FN’s “Sustainable Developement Goals” (SDG’s).  Dvs. at Erna og resten av globalistene på “tinget” har bestemt at DU...

Illusjonen om energi som et begrenset gode

Tvangsinnføring av ”smartmålere” i våre hjem er en klar eksistensiell trussel til vår helse, liv og frihet. De transformerer våre hjem til å være mikrobølgeovner samtidig som de brukes til overvåking og regulering av våre liv. Det finnes ingen intelligente argumenter...

Den formelle organisasjonen “STOPP smartmålerne” er nå etablert og lansert med egen nettside

Da har smartmålermotstanderne i Norge fått etablert en formell organisasjon som vil hjelpe oss alle å intensivere arbeidet med å få stoppet tvangsutrullingen av disse målerne. Dette er fullt mulig å oppnå, da motstanden i hele landet er stor, og kommer til sterkt...

Senator Patrick Colbeck (selv teknologiutvikler) advarer sterkt mot 5G mobilnett, smartmålere, WiFi i skolen, og molestrerer strålegalskapen som dekker seg under “sikre grenseverdier”

Michigan Senator Testifies on Health Risks of 5G Small Cells and the Internet of Things. Michigan Senator Patrick Colbeck, R-Canton of  Michigan USA testifies on 5G Small Cells and the Internet of things. He is urging lawmakers to vote no on 5G small cell streamlining...

SMARTSKANDALEN? – HVA GÅR DEN UT PÅ?

Først kort om hva som startet det hele…

Befolkninga på Melbu i Vesterålen fikk brev fra Trollfjord Nett med varsel om snarlig installasjon av AMS “smarte” strømmålere.

Brevet fra Trollfjord Nett ble ikke godt mottatt.  Statlig påtvungen stråling 24/7 og privatlivkrenkende overvåkningsteknologi i sikringsskapet er det mange av oss som ikke vil ha.  Har befolkningen noen gang blitt spurt? Hørte vi noen politiske debatter om dette – før samfunnsingeniørene satte i gang utrullingen av billig, helseskadelig, trådløs teknologi for detaljovervåkning av nordmenns strømforbruk?

Vi bestemte oss for å arrangere et folkemøte, og inviterte Einar Flydal som foredragsholder.  Foredraget kan du se til høyre.

Heldigvis ser den folkelige motstanden ut til å øke. Det skjer i takt med at vi får kunnskap om hva som nå blir tredd ned over hodene på oss. Initiativgruppa bak folkemøtet ble enig om å arbeide videre for å få i gang en folkeopplysningskampanje og nasjonal folkebevegelse mot disse helse- og miljøskadelig “smarte” målerne.  For å få dét til, så måtte vi først etablere en nettside, den du leser HER OG NÅ!

Velkommen, les og bli klok, og ta del i folkeopplysningskampanjen og kampen mot AMS-målerne.

Folkemøtet Melbu Samfunnshus 22.08.2017

FOREDRAG AV EINAR FLYDAL

SÅ TIL PROBLEMET…

Kraftnettselskapene – på ordre fra myndighetene – installerer nå såkalte AMS “smarte” strømmålere i all bygningsmasse i hele landet, i offentlige bygg, skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, eldreboliger, omsorgsboliger, i næringseiendommer, i private boliger og hytter.  Kraftnettselskapene har fått frihet til selv å velge teknologi, og de har da valgt å satse på TRÅDLØSE målere.

Disse målerne gir helseskader. Noen reagerer akutt, andre først over tid. Livet er ikke bygd for å tåle slik stråling døgnet rundt. Myndighetene hevder at strålingen er “svak” og “sjelden”, at “det ikke er påvist helseskader”, og at målerne er trygge for helse, miljø, privatliv og personvern. Det er feil.

De formidler ikke sannheten – de har ikke ryggdekning i vitenskapen, de ser bort fra vitenskapelig fastslått helserisiko, og de har valgt å se bort den svært høye datasikkerhetsrisiko som teknologiløsningene er forbundet med.

Vi har alle beviser tilgjengelig for å tilbakevise myndighetenes og kraftnettselskapenes påstander – vedr. alle de viktigste momenter som stråling, helsefare, sikkerhet, og om selve smartmålerne.  Hovedtrekkene lister vi opp umiddelbart nedenfor.

Vi skal enda lengre ned på forsiden gå i detaljerde viktigste momentene som stiller myndighetens og kraftbransjens argumenter i skammekroken.  Disse er samtidig de viktigste momentene vi trenger å sette oss inn i, for å kunne avgjøre hvorvidt vi hver i sær skal TAKKE NEI til installasjon av AMS “smart” strømmåler, eller om en skal bøye seg for myndighetenes og bransjens uansvarlighet og utilbørlige press, og stille en selv, ens barn og familie, naboer og besøkende tilgjengelig som prøvekaniner for et høyrisikabelt, ukontrollert, uetisk, grunnlovsstridig og konvensjonsstridig helseeksperiment på befolkningen.

“De nye ‘smarte’ målerne produserer helseskader. NVE og kraftselskapene forsto åpenbart ikke hva de gikk i gang med. De har ikke forstått eller satt seg inn i risikobildet.”

“Mens myndighetene strever med å tilpasse seg, er det enhver bedrifts samfunnsansvar å sjekke ut hva dette betyr for dem, deres produkter og tekniske løsninger, for deres etiske og juridiske ansvar for kundene, og for deres forretningsvirksomhet.

Forbrukerne får i mellomtida ta skjeen i egen hånd.”

Einar Flydal

Tidligere Telenor ASA, NTNU - nå AFP-er

Sammen kan vi si NEI TAKK!

Det mest effektive vi alle kan gjøre for å bidra til å stoppe utrullingen av denne TRÅDLØSGALSKAPEN er at FLEST MULIG krever seg FRITATT fra installasjon av AMS “smart” strømmåler, og at vi samler kreftene og ressursene og STÅR SAMMEN i solidaritet med hverandre. Her må vi også sørge for å være en støtte for folk som får avslag, slik at vi hjelper disse med motivasjon til å anke avslaget.

DENNE KAMPEN MÅ KJEMPES, VI FÅR INGENTING GRATIS.

Vi har laget en egen del av nettsiden som går i detaljer på hvordan en går frem, inklusive en fritaks-BREVMAL du kan ta i bruk og dele med dine venner og bekjente.

I HOVEDTREKK HVA SOM ER GALT MED HELE SMARTMÅLERSAKEN, OG GALT MED MYNDIGHETENES OG KRAFTNETTSELSKAPENES FREMSTILLING AV DEN

STOPP! KRIMINELT GALEMATHIAS!

Statlig påtvungen EMF/mikrobølgebestråling av hele befolkningen, alles bomiljø, arbeidsmiljø, levemiljø og naturmiljøet, hvert sekund, 24 timer i døgnet, hele året, hele livet, fra helse- og miljøskadelige “smarte” trådløse målere, hver med en dynamisk strålerekkevidde opp til 50 km fra måleren!  Statlig påtvungen bestråling OVER ALT – ALLE STEDER – HELE TIDEN!

FULLSTENDIG UAKSEPTABELT!

Se detaljer lengre ned på siden.

UETISK! UREDELIG! UANSVARLIG!

Myndighetenes (NVE, Statens Strålevern) og kraftnettselskapenes påstander om at AMS-målerne er trygge og sikre strider på ALLE PUNKT mot oppdatert INTERNASJONAL KUNNSKAPSSTATUS om skadevirkninger på helse og miljø forbundet med ikke-ioniserende EMF/mikrobølgestråling.

Se detaljer lengre ned på siden.

UETISK! UREDELIG! UANSVARLIG!

Myndighetene (NVE og OED) og kraftnettselskapene hevder at de «smarte» målere, tilhørende teknologi og eksisterende lovverk vil ivareta personvernet og respektere folks privatliv.

Dette stemmer ikke med INTERNASJONAL KUNNSKAPSSTATUS om sikkerheten i digitale informasjonsnettverk, databaser og digitale systemer.

Videre er det et faktum, at datainnsamling fra private hjem, via «smarte» målere allerede er utviklet til en global multimilliard-industri.  Aktørene i denne bransjen (inkl. myndigheter) omtaler denne industrien som “den nye globale vekstindustrien”.  Det er videre uttalt at markedsverdien på denne informasjonsindustrien på sikt estimeres å langt overskride markedsverdien av selve strømsalget.

Skal denne globale industrien generere rikdom og lykke som estimert og forventet av disse vinneren-tar-alt-monopolistene, så må de selvsagt først kunne innsamle denne informasjonen noen steder fra – nemlig fra DITT HJEM, OG DITT PRIVATLIV.

Se detaljer lengre ned på siden.

UETISK! UREDELIG! UANSVARLIG!

Myndighetene og kraftnettselskapene hevder at utrullingen av disse AMS «smarte» strømmålere er forankret i forsvarlige demokratiske prosesser.

Dette stemmer ikke.  De “smarte” TRÅDLØSE målernes allestedsnærværende MILJØFORSØPLING kommer i åpenbar konflikt med Grunnlovens §112

Videre er de «smarte» målere del av – og starten på – en mye større nasjonalstatsraserende og suverenitetsraserende GLOBAL samfunnsutviklingsplan som befolkningen IKKE har blitt orientert om, og IKKE har fått være med å påvirke og beslutte. Mer om dette senere.

Teknologivalget har i tillegg blitt overlatt til kraftnettselskapene alene, og har således ikke vært gjennom noen demokratisk prosess, ei heller forvaltningsmessige risikoanalyser.  Kraftnettselskapenes styremedlemmer og aksjonærer bør snarest ta til vett og snu i denne saken.  DET VIL KOSTE Å BRYTE GRUNNLOVEN, OG DET VIL KOSTE Å UTSETTE BEFOLKNINGEN OG MILJØET FOR HELSERISIKO OG HELSESKADE.  Hvem skal stilles til ansvar, og hvem skal betale dyrt for dette?

Se detaljer lengre ned på siden.

UETISK! UREDELIG! UANSVARLIG!

RISIKOANALYSER? På bakgrunn av ovenstående graverende tilstander må vi desverre også – med nødvendighet – konkludere med at de lovpålagte og forventede risikoanalyser som skal følge offentlige reguleringer og utbygginger – I SMARTMÅLERSAKEN IKKE HAR VÆRT GJENNOMFØRT, i allefall ikke på en forsvarlig måte og ikke i henhold til gjeldene LOVER, regler og standarder!

Se detaljer lengre ned på siden.

EN PANDEMI AV SYKDOM OG TRAGEDIER SOM RESULTAT AV EMF/MIKROBØLGESTRÅLING

Installasjon av FN’s Agenda 21/Agenda 2030 AMS “smarte” strømmålere (snart også tilsvarende vannmålere) i private husstander i Norge – og samtidig i de aller fleste andre industrialiserte land – anses av internasjonalt anerkjente forskere og forskningsmiljøer å ha potensiale og stor sannsynlighet til å bli den største og verste helse-, miljø- og privatlivskrenkende skandale i menneskets historie.

De samme internasjonalt anerkjente forskere mener at disse “smartmålerne” kraftig vil bidra til oppbyggingen av en TIKKENDE HELSEBOMBE, fordi skadelige effekter akkumuleres – skadene kan utløses øyeblikkelig, eller det kan ta 5 – 10 år eller mer med strålingseksponering før det trigger en livstruende sykdomstilstand. Og enda værre hevdes det å bli når det nye 5G mobilnettet rulles ut. En gang i kanskje nær fremtid, vil det ikke bare være tusener av mennesker som vil lide under sykdom forårsaket av EMF/mikrobølget stråling, men det kan bli en global pandemilignende eksplosjon av sykdom, uførhet og død. Det kan bli millioner på millioner av mennesker verden over som utvikler kroniske og dødelige sykdomstilstander p.g.a disses langvarige eksponering for EMF/mikrobølget stråling.

Les gjerne Einar Flydals oppsamlede historier over lidelser, sykdommer og tragedier som allerede i dag – I NORGE – utspiller seg i kjølvannet av den nylig påbegyndte utrulling av AMS “smarte” strømmålere: Våre historier viser hvorfor vi ikke vil ha «smartmålere»

DNA mutasjoner forårsaket av EMF-stråling truer allerede menneskeheten

I en fersk pressemelding (9. august 2017) publisert av Business Wire repeteres rystende advarsler og oppsummering av forskning på skadevirkningene av EMF-stråling, kunnskap og advarsler som har vært kjent i flere år, og som nå er styrket av enda mer og nyere forskning som ytterligere dokumenterer galskapen.  Mer detaljert informasjon finnes i en hovedoppsummering HER.

Kort utdrag fra pressemeldingen:

Accompanying Dr. Pall’s Letter to CA Legislators are references to 134 Scientific Reviews, each of which “provides from 12 to over a thousand individual citations showing health impacts of low intensity EMFs, EMFs that the telecommunications industry claims cannot have such effects.”

Dr. Pall says, “higher frequency electromagnetic fields from 5G technologies on the horizon pose even greater biological concern than those to which we are exposed today.” He says the human species faces extinction risk due to the DNA mutations known to be already occurring, and that “further increases in exposures will be more rapidly self-destructive”.

Forskningen dokumenterer altså svært alvorlige funn, som norske myndigheter, telekombransjen og kraftnettselskapene fortsetter å ignorere, til tross for at de ved gjentatte anledninger – til fulle og gjennom flere år – har vært gjort oppmerksom på funnene.  Kan disse aktørene, som beviselig uberettiget påberober seg fundament i “REAL SCIENCE”, på noen som helst måte kunne oppfattes som samfunnsansvarlige i denne saken?  Empati handler om evne til å sette seg inn i andres situasjon.  Sett fra vår side kan vi ikke annet enn å spekulere på hvordan de egentlig har det på privaten…disse som basert i en politisk agenda bruker sine maktposisjoner til å påtvinge miljøet og befolkningen vesentlig økt helserisiko, sykdom, lidelser og tragedier.
De kan vel ikke sove særlig godt om natten?  Til gjengjeld kan de jo nøye seg med å skifte jobb for å bedre samvittigheten.  Værre er det for mange av oss andre, spesielt el-overfølsomme, som nå kan bli tvunget til flytte fra sine hjem for å berge helsa.  Men hvilke andre steder kan de gjøre av seg, i et land TEPPEBOMBET med strålemålere?

Og hvor har det blitt av de daglig forsideposerende “ansvarlige myndigheter”, Miljødepartementet, miljøaktivister, helsepersonell og andre roperter, som for noen år siden drev daglig moralprekende klappjakt på og mobbing av røykere, og fikk innført Røykeloven for å SKÅNE BARNA, skåne miljøet, forebygge helse og skåne ikke-røykere for passiv røyking?  Flere av dem var til og med fremme i media med forslag om å forby røyking i private hjem, av hensyn til VÅRE BARN.

I dagens stråleskandalevirkelighet er de fleste av disse tidligere svært så høyrøstede aktørene fullstendig tause og totalt fraværende fra areanen.  Hva nå….med å skåne barna, de mest stråleutsatte av oss alle (og alle andre) som utvikler en rekke kreftformer, sykdommer og lidelser forårsaket av EMF/mikrobølgestråling?

Hva er langtidseffekten av det trådløse oppvekst- og skolemiljø vi tilbyr våre barn?

“Du kan velge å tro at ‘smartmålere’ umulig kan være noe helseseproblem, men du vil da se at du er på usikker grunn.  Det er ikke tro, men VITEN som teller.  Og vitenskapen er klar i sin tale!

Einar Flydal

Tidligere Telenor ASA, NTNU - nå AFP-er

PUNKT FOR PUNKT EKSPONERING AV USANNHETENE OG UREDELIGHETEN I MYNDIGHETENES OG KRAFTNETTSELSKAPENES PÅSTANDER OM EMF/MIKROBØLGESTRÅLING OG DE “SMARTE” STRØMMÅLERE

Helseskader, helserisikoer og miljøkatastrofe

Datasikkerhet, personvern, privatliv og overvåkning

Ranet og privatiseringen av våre kraftressurser

HELSESKADER
HELSERISIKOER

OG MILJØKATASTROFE

MYNDIGHETENES OG BRANSJENS PÅSTAND NR. 1

 

“DAGENS NORSKE GRENSEVERDIER ER VITENSKAPELIG BASERT”

I Figur 1 til venstre ser man at Norges “grenseverdier” (søylen til høyre i bildet) er satt 10.000 ganger høyere enn strålingsnivået hvor f.eks Europarådet anbefaler strakstiltak for øyeblikkelig å redusere strålingen (1000 µW/m2).  Norske grenseverdier er satt 1 million ganger høyere enn deler av Østeriket har satt som grense for utendørs stråling, og generelt enormt mye høyre enn en rekke andre land, og enormt mye høyere enn anbefalingene fra en rekke forskermiljøer og organisasjoner.

Statens Strålevern har ikke egen kompetanse til å sette grenseverdier, og velger å bruke grenseverdier satt av ICNIRP.  Hva er så ICNIRP?  Vi siterer Einar Flydal:

“ICNIRP er en privat stiftelse uten ansvar for noen, og har gitt retningslinjer som kun har som ambisjon å sikre mot akutte varmeskader (fra HF/høyfrekvent stråling) og hallusinasjoner (fra LF, lavfrekvent stråling) – «fordi skader ved svakere eksponering ikke er tilstrekkelig sikkert påvist» (ICNIRP 1998). ICNIRP består av et lite nettverk av forskere som har sterke bindinger til næringen og tradisjonell stråleforskning, og som aldri finner påviselig helserisiko, annet enn i sjeldne tilfeller der sannsynligheten er så liten og usikker at det ikke er grunn til å ta hensyn til den – i følge dem.

(Her gjelder altså ikke føre-var-prinsippet (som vi har nedfelt i Gr.l. §112), men etter-snar-prinsippet, i takt med hva næringslivet begynte å forfekte i USA på 1960-tallet etter en periode der miljøhensyn etter manges mening hadde tatt overhånd. Det var da man utviklet moderne verktøy for kvantitativ risikoanalyse, slik at man – slik kritikerne så det – kunne gjøre tallmessige avveininger mellom ulike risikofaktorer, og gi vurderingene et anstrøk av vitenskapelighet som var vanskelig for andre å ettergå.)

ICNIRPs retningslinjer (1998) – som altså er en privat stiftelses anbefaling – intet mer – presiserer at stater og næringsliv må selv ta ansvar for å sette trygge eksponeringsgrenser «utfra til enhver tid foreliggende kunnskap». Statens strålevern gjør det ved å følge ekspertutvalg med ICNIRP-preg. Tyngst veier en komite under det svenske strålevernet, som ikke har eksperter på biomedisin og ikke-ioniserende stråling, og bare folk som ikke finner skadevirkninger, men syns man trenger mer forskning. Dette, samt å unnlate å vurdere forskning som ville føre til motsatte, ubehagelige konklusjoner, er nøyaktig den oppskrift som anbefales fra de konsulentfirma som hjelper næringer som utsettes for kritikk om at de forgifter (tobakk, bly, asbest, DDT, etc).

Ekspertutvalg med ICNIRP-preg kommer således stadig til at det «ikke foreligger ny kunnskap som tilsier helserisiko og strengere grenser». Det avsløres stadig skandaler rundt disse utvalgene – bindinger til næringen, at viktig forskning er underslått, ensidig sammensetning, m.m..”

Statens Strålevern’s såkalte “vitenskapsbaserte grenseverdier” baserer seg altså på uttalelsene fra en privat stiftelse (ICNIRP) med sterke bindinger til telekombransjen, som ikke står anvarlig overfor noen som helst, og som samtidig er en organisasjon som IGNORERER all forskning som påviser stråleskader og risikoer forbundet med ikke-ioniserende EMF/mikrobølgestråling.

Det samme Statens Strålevern sier altså også indirekte at grenseverdiene satt av myndigheter og organisasjoner som representerer 41% av jordas befolkning (de som ikke henter sine grenseverdier fra ICNIRP) IKKE er vitenskapelig basert, men basert i synsing og føleri.

Vi kan foreløbig kun spekulere i hva myndighetene i Østerike, Leichtenstein, Europarådet, Bulgaria, Belgia, Italia, Luxembourg, Ukraina, Sveits, Kanada, Kina, Litauen, Polen, Russland, India og Israel mener om Statens Stråleverns indirekte påstand om at disse landenes grenseverdier IKKE er vitenskapelig basert.  OG HVA ER DISSES GRENSEVERDIER I SÅ FALL BASERT PÅ?  FOR NOE VIKTIG MÅ DET JO VÆRE siden disse landene velger å sette egne grenseverdier, i stedet for stole blindt på uttalelsene fra en privat stiftelse med sterke bindinger til telekombransjen (ICNIRP)?

MYNDIGHETENES OG BRANSJENS PÅSTAND NR. 2

 

“DAGENS GRENSEVERDIER ER SIKRE. EMF/MIKROBØLGESTRÅLING UNDER GRENSEVERDIENE KAN IKKE GI SKADE PÅ HELSE OG MILJØ”

Italiensk domstol: KLAR sammenheng mellom hjernesvulst og mobilbruk!
A scientific view by an expert cancer researcher and advisor to the World Health Organization International Agency for Research on Cancer (WHO/IARC) has classified radio frequency (RF) radiation from any source – such as the signals emitted by cell phones, other wireless and cordless and sensor devices, and wireless networks – fully meets criteria to be classified as a “Group 1 carcinogenic to humans” agent.
“De vetenskapliga beläggen är i dag så starka att strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning) bör klassas i högsta gruppen, cancerogen för människan, enligt IARC:s klassningssystem. Ny forskning stärker de vetenskapliga beläggen så att mobilstrålning bör klassas i samma kategori som dioxin, tobak, asbest…”
Igjen kan vi bare sitere Einar Flydal fra hans utmerkede arbeid med å belyse og sammenfatte denne viktige informasjonen.

I et foredrag i Stockholm i fjor gjennomgikk biokjemiker og genetiker Martin L Pall de såkalte «potensieringsfunksjonene» i de spenningsstyrte kalsiumkanalene vi alle har i cellenes vegger. I følge ham og de forskerne han henter disse detaljene fra, forsterker kalsiumkanalenes uhyre følsomme sensorer effekten av fotonenes energi mot cellemembranen i flere trinn, slik at energi forsterkes 20 ganger 120 ganger 3000. I alt blir det 7,2 millioner ganger.

Det er derfor man stadig kan observere at selv uhyre svak stråling utløser helsemessige reaksjoner – akutt eller over tid. For med slik forsterkning er selv svak «ikke-ioniserende» stråling nok til at kalsium-kanalene åpnes, slik at kalsium strømmer inn og innholdet i cellene blir for høyt. Slik kommer de påfølgende velkjente skadevirkningene i gang: Forhøyet produksjon av nitrogenoksyd, en oksidant, og deretter, dersom situasjonen fortsetter, eventuelt en selvbevarende overproduksjon av oksidanter. Som betyr inflammasjon.

Du finner Palls gjennomgang her (se fra 17 minutter og 16 sekunder ut i videoen):
.

Se også Figur 6, i venstre side.

Forståelsen Pall serverer oss ved å samle og tolke store mengder forskning som andre har utført, viser oss at kunnskapen har vært der en stund, men den har ikke blitt hensyntatt fordi gammel tenkemåte (Statens Strålevern/ICNIRP) har fungert som skylapper.

Overnevnte type forskningsresultater har kommet som en jevn strøm siden 1930-tallet, men fått betydelig større detaljering og beviskraft fra nye undersøkelsesteknologier i seinere år. Å se bort fra dem kunne man kanskje tillate seg under den kalde krigen, for da var det få som var berørt og forsvarsinteressene var store og viktige. Men nå – med wifi og 3G og 4G i hver en krok, snart trådløse AMS-målere i alle bygninger i hele landet og 5G på trappene?

Slik kalsiumkanalenes spenningssensorer er bygget og plassert i celleveggene, følger det av biofysikken at de utsettes for et «påtrykk» fra svak EMF som er rundt 7,2 million ganger sterkere enn det som noen andre deler av cellene utsettes for. De er altså uhyre mye mer følsomme for EMF. Det er dermed svært rimelig å anta at denne mekanismen er den dominerende, ja, det kan nærmest tas for gitt. Og det forklarer at lærebokas standardforklaring – som innebærer at EMF under grenseverdiene ikke ville kunne «slå igjennom» og forstyrre cellene fra utsiden – har bommet med faktor 7,2 millioner.  Når man bommer med med en faktor på 7.200.000 : 1 er det på tide å justere siktet, eller la andre overta.

Les også: Grunnforskningen som peker nese av strålevernet

Så, hvor lav strålingintensitet kan det være snakk om, som kan påvirke og forstyrre de spenningsstyrte kalsiumkanalene og derved indusere en rekke alvorlige sykdomstilstander?

I Figur 2 i venstre side, ser vi et utvalg av 67 forskningsrapporter som viser ved hvor stor strålingstetthet de ulike rapportene fant skader sett i forhold til myndighetenes grenseverdier og Bioinitiative Groups forslag til grenseverdier. Figur 2 viser også hvor mange studier som står bak hvert funn, hva slags skadevirkninger de fant, og hvor langt du må stå fra en «smart måler» for å få samme eksponering.

Figur 2 viser, at selv ved strålingsnivå mindre enn 10 µW/m2 og selv ved en avstand av MER ENN 5 METER fra måleren, dokumenterer 26 av disse 67 forskningsrapportene biologiske effekter av strålingen, som hjernesvulst, andre kreftformer, oksidativt stress, DNA-skader, hjerteproblemer etc.

10 µW/m2 er altså 82.000 (åttitotusen) GANGER SVAKERE stråling, enn høyeste tillatte strålingsnivå fra smarte strømmålere (820 mW e.i.r.p). 10 µW/m2 er i tillegg EN MILLION ganger svakere stråling enn Statens Strålverns “grenseverdier”.

STATENS STRÅLEVERNS PÅSTANDER HOLDER IKKE VANN, MILDT SAGT.  DENNE ETATEN I SIN NÅVÆRENDE KONFIGURASJON ER TIL FARE FOR FOLKEHELSEN.

Vi setter punktum for dette kapitlet ved å slenge på henvisning til Einar Flydals artikkel: «Smartmålere»: påvirker hjerterytmen

MYNDIGHETENES OG BRANSJENS PÅSTAND NR. 3

 

“EKSISTERENDE FORSKNING SOM VISER HELSESKADER AV STRÅLING UNDER DE NORSKE «GRENSEVERDIENE» OPPFYLLER IKKE VITENSKAPELIGE KVALITETSKRAV OG OBJEKTIVITET”

Statens Strålevern’s holdning på dette punkt er både TRAGISK, SVÆRT ALVORLIG OG SKREMMENDE med tanke på at disse er satt til å “verne og passe på” folkehelsen i forhold strålerisiko.  Mulig det ikke har gått opp for dem, men de spiller altså RUSSISK ROULETTE med befolkingen og miljøet.  Den REELLE INTERNASJONALE KUNNSKAPSSTATUS (som Statens Strålevern ignorerer) forteller oss nemlig i klare ordelag hvor alvolig situasjonen nå er:

I en fersk pressemelding (9. august 2017) publisert av Business Wire henvises til en oppdatert oppsummering av forskning på skadevirkningene av EMF-stråling, kunnskap og advarsler som har vært kjent i flere år, og som nå er styrket av enda mer og nyere forskning som ytterligere dokumenterer skadepotensialet i denne type stråling.  Mer detaljert informasjon finnes i en hovedoppsummering HER.

Kort utdrag fra pressemeldingen:

Accompanying Dr. Pall’s Letter to CA Legislators are references to 134 Scientific Reviews, each of which “provides from 12 to over a thousand individual citations showing health impacts of low intensity EMFs, EMFs that the telecommunications industry claims cannot have such effects.”

Dr. Pall says, “higher frequency electromagnetic fields from 5G technologies on the horizon pose even greater biological concern than those to which we are exposed today.” He says the human species faces extinction risk due to the DNA mutations known to be already occurring, and that “further increases in exposures will be more rapidly self-destructive”.

Magda Havas summerer i tillegg opp det hele i svært forståelige ordelag i sin artikkel publisert i forskningstidsskriftet Environmental Pollution med originaltittelen When theory and observation collide: Can non-ionizing radiation cause cancer? som også Einar Flydal nylig har oversatt og lagt ut i sin helhet.

Å påstå at denne forskningen ikke oppfyller vitenskapelige kvalitetskrav og objektivitet faller totalt på sin egen urimelighet.  Det er rett og slett SKAMMELIG av Statens Strålevern.  Kanskje burde jeg la være å skrive det, slik at folk kan tenke det selv?

HVA SÅ MED OBJEKTIVITETEN?

Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc. (ORSAA) har gjordt en undersøkelse (se Figur 3 til venstre) hvor de har sammenlignet 4 hovedgrupper forskningsaktører, og sett på forskjellene i hvor mange studier de respektive grupper gjennomførte som konkluderte med funn av skader på biologisk materiale.

Vi ser at telekombransjen selv og telekommunikasjonsmyndigheter – som begge har interesse av å vise oss alle hvor ufarlig denne strålingen er – utgjør de to gruppene som rapporterer størst prosentandel forskningsstudier som IKKE finner skader (“Ingen effekt”) på biologisk materiale

De to hovedgrupper som er finansiert av utelukkende offentlige midler uten bransjebindinger, enten statlige myndigheter alene eller offentlige institusjoner, rapporterer en mye mindre prosentandel studier som IKKE finner skader (“Ingen effekt”) på biologisk materiale.

Det er forhåpentligvis ikke behov for å kommentere kakediagrammene (Figur 3) ytterligere. De er mer enn klar nok i sine budskap!

Det kan likevel ikke skade å be deg som leser å kikke en gang til på “Myndighetenes og bransjens påstand nr. 1” øverst her i rekka av påstander, som omtaler ICNIRP og denne private stiftelsens bransjebindinger, bransjetilknyttinger og “rådgivende” stilling overfor Statens Strålevern.

Kan vi kalle oss oppegående, om vi fortsetter å akseptere at dette skal være mekanismene som setter premissene for folkehelsa og miljøet?

MYNDIGHETENES OG BRANSJENS PÅSTAND NR. 4

 

“AMS «SMARTE» STRØMMÅLERE STRÅLER 50 GANGER SVAKERE ENN MOBILTELEFONER”

Figur 4 til venstre: For å sammenlikne de elektromagnetiske feltene fra mobiltelefoner og de nye smarte strømmålerne (AMS), har EMF Consult gjennomført 1 times log på 3 meters avstand med identisk skalering på graf (max 2.000 µW/m2)

De nye “smarte” strømmålerne (AMS) blir på flere nettselskapers nettsider sammenlignet med strålingen fra mobiltelefoner.  Både Statens Strålevern og flere av nettselskapene, har ved flere anledninger misbrukt følgende påstand i sitt forsvar av smartmålerne:

De nye AMS-målerne stråler 50 ganger svakere enn mobiltelefoner.”

De har rett i at mobiltelefon vil ha sterkere effekt enn AMS når man ringer og holder telefonen nær kroppen, men det er vel de færreste som sitter å snakker i mobiltelefon hele døgnet. Det meste av tiden ligger mobiltelefonen i PASSIV tilstand.  Man kan også selv velge når og om man ønsker å ta en telefonsamtale, man kan velge å slå av mobiltelefonen, man kan velge å slå av wifi-routeren og andre strålekilder, men man kan IKKE velge å slå av den nye strålekokeren i sikringsskapet.

Det nettselskapene IKKE har sammenlignet, bekvemmelig nok, er hvilken stråling AMS-målerne og mobiltelefoner avgir over tid, også når man ikke ringer med telefonen.

EMFConsult har logget det elektromagnetiske feltet (strålingen) fra fire forskjellige kilder, to mobiltelefoner og to smartmålere for å sammenligne de elektromagnetiske feltene. NB: Styrken på signalene vil kunne variere sterkt fra plass til plass da både mobiltelefon og AMS “smarte” målere har adaptive sendere som vil tilpasse utgangseffekten etter dekningsforholdene. De fire målingene er foretatt i eneboliger i relativt tettbebygde områder.

Grafen på de fire loggene er identisk skalert med y-skala på maks 2.000 µW/m2. Hver røde strek oppover tilsvarer en senderpuls, høyden på streken tilsvarer styrken på pulsen/signalet. Som man ser er det betydelig høyere belastning fra en smartmåler enn fra en mobiltelefon på samme avstand.

Da nettselskapene, av NVE, har fått friheten til selv å velge den tekniske løsning, så har de alle valgt trådløs kommunikasjon, og mange av dem har i tillegg valgt den billigste og absolutt verste måleren av dem alle, den som stråler mest – AIDON måleren!

Vi ser at Aidon-måleren i Figur 4, avgir KONSTANT pulset strålingsintensitet opp mot 1600 µW /m2 på 3 meters avstand.  Dette er 600 µW /m2 høyere enn grensen på 1000 µW /m2 som Europarådet etter en gjennomgang av forskningen ba EU-kommisjonen innføre som hastetiltak av hensyn til folkehelsen.  Og belastningene/cellestresset fra alle samtidige strålekilder akkumuleres.  Videre er Aidon-målernes strålingsnivå (1400 µW –  1600 µW /m2 ) skyhøyt over EUROPAEMs anbefalinger (EUROPAEM 2016 dansk versjon, tabell 3, side 19).

Se bildet av denne STRÅLEVERSTINGEN i Figur 5.

BLADLUS SOM “DANSER TIL MUSIKKEN”, 22 KILOMETER VEKK

Er energien fra sveipestrålen til en flyplassradar 22 kilometer unna sterk nok til å bevege på smådyr? Ja, det ser du i videoen nedenfor.

I sin egen hage så filmmannen og forskeren John Nash Ott (1909 – 2000) at bladlusene på appelsintreet hoppet i takt. De hoppet endatil med faste intervaller. Han oppdaget etterhvert at tida mellom to hopp tilsvarte nøyaktig rotoasjonshastigheten på flyradaren som nylig var blitt installert på den nye flyplassen 22 kilometer unna. Han filmet det selvsagt, og la på sin kommentar.

Vi kan gå ut fra at dyrene blir plaget av slikt. At dette skjer, er derfor enda et bevis på at grenseverdiene for mikrobølget stråling er satt feil: de er for romslige for levende liv.

”AMS-målernes
I sin bloggartikkel Trådløst skaper miljøkatastrofe 6, skriver Einar Flydal følgende om ovenstående bladlusvideo (vår halvfete utheving):

En avstand på 22 kilometer reduserer den kraftige sveipestrålen fra radaren til «nesten ingenting» – til bare mellom én 250-million-del og én milliarddel av den intensiteten strålen eksponerer deg for hvis du står rett ved radaren. Den salven med partikler (fotoner) som når fram til bladlusene er svært mye svakere enn de partikkel-skurene man eksponeres for på gata i en by, eller hjemme mellom «smartmåleren», smartTV’en og smart-vaskemaskinen og WiFi-ruteren og den uskjermede stålampa du har ved siden av godstolen. Men foton-salven er altså likevel sterk nok til at bladlusene hopper.

Celler, nervesystem og DNA har vi i det alt vesentlige felles med bladlusene. Dagens grenseverdier kan man ikke legge til grunn for helse- og miljøforvaltningen uten å bryte med Grunnlovens §112. Det kan enhver forstå. Det gjelder bare å få forvaltningen til å ta konsekvensene av det, og vise oss hvilke valg som må tas for å redde naturen. Resten dreier seg om politikk og organisasjoners samfunnsansvar.

Vi avslutter dette kapitlet med igjen å sitere Statens Strålevern’s og kraftnettselskapenes standardforsvar av AMS-målerne:

De nye AMS-målerne stråler 50 ganger svakere enn mobiltelefoner.”

Hovedpoenget her illustreres i Figur 2, til venstre:  Ovenstående sitat kan overhodet ikke vektlegges i denne saken.  Det som derimot må vektlegges, er at stråletypen og stråleintensiteten fra AMS-målerne ER SKADELIG FOR HELSE OG MILJØ.  Dette fordi forskningen har påvist slike skader og risikoer ved stråleintensitet mye svakere enn strålingen AMS-måleren sender ut.

MYNDIGHETENES OG BRANSJENS PÅSTAND NR. 5

 

“AMS-MÅLERE SENDER BARE 1 GANG PR. TIME (AIDON MÅLERNE) OG 4 GANGER PR. DØGN (KAMSTRUP MÅLERNE)”

Igjen kan vi henvise til Einar Flydal og hans bloggpost: Smartmålerne: stråler vanvittig mye mer enn forutsatt Denne artikkelen forteller det meste vi behøver å vite, og mer til, om hvor ofte disse AMS-målerne egentlig sender.

Men vi koster på oss en kort oppsummering:

AMS-målerne stråler faktisk vanvittig mye mer – og oftere – enn forutsatt.  Det ser man også enkelt ved å ta en titt på Figur 4 til venstre.  La oss se på Aidon måleren nederst til høyre i bildet.  Fra kraftnettselskapene er det opplyst at denne sender inn måledata en gang per time.  Det de oftest IKKE forteller, er at den samme måleren – OFTERE ENN HVER SEKUND – sender ut beaconsignaler (“HALLO, HALLO, JEG ER HER, ER DET NOEN DER”) til andre målere i meshnettverket.

Strålingen kan i enkelte tilfeller bli vanvittig mye mer enn hva Figur 4 viser, da målerne står i et meshnettverk, hvor hver av dem kan fungere som oppsamlere av trafikk fra de andre målerne i meshnettverket.  Er man riktig uheldig får du alle naboenes målertrafikk rutet gjennom din måler, i det en hel rekke forskjellige forhold hele tiden påvirker målernes konfigurasjon.  Værforhold, biler som parkeres i nærheten osv, bygninger som kommer opp, kan medføre at konfigurasjonen til målerne endres dynamisk, og rollene byttes.

Du kan ha en måler som en periode stråler “lite”, fordi den normalt bare sender dine data videre til andre målere, og den kan i neste øyeblikk få en ny rolle, som relaystasjon for alle andre målere i ditt område.  Alt dette foregår automatisk, INGEN kan styre dette, ei heller kraftnettselskapene, og INGEN har noen som helst anelse hvor ofte DIN måler vil sende skadelig stråling, ei heller hvor sterk strålingen er.

Og skulle en eller annen måletekniker komme innom deg for å måle strålingsintensiteten, så kan dette bildet se totalt anderledes ut 5 minutter senere når måleteknikeren har sagt farvel.

En annen måling fra EMF Consult, med sitat fra Einar Flydals artikkel: “Smarte” målere: Fake News fra Strålevernet

Verre er det at Strålevernet tydeligvis er blitt klar over at målere som bruker såkalt maskenett-teknologi, ikke bare sender forbruksdata, men at de ganske ofte sender «HALLO-HER-ER-JEG-signaler» for å holde nettverket i orden og melde fra at de er tilgjengelige:

Kamstrup-målerne sender slike meldinger hvert kvarter, og Aidon-målerne sender dem faktisk oftere enn hvert sekund, noe som i praksis vil si hele tida døgnet rundt.

Loggen fra en av EMF Consults målinger viser a) 10 minutter av typisk signalering fra en Aidon-måler, b) en zooming som viser at denne samme signaleringen består av brå pulser med svært svak eller ingen aktivitet imellom, og c) nok en zoom der vi ser at hvert «HALLO, HER ER JEG!»-signal kommer brått og varer litt – nærmere bestemt målt til 17,6 millisekunder per gang.

a) 10 minutter av representativ stråling fra en Aidon-måler (logging: EMF Consult)

Kilde: EMF Consult

b) Kraftige pulser med liten eller ingen stråling imellom, og c) Pulslengde: 17,6 millisekunder (logging: EMF Consult)

Kilde: EMF Consult

Graf a) viser oss at disse korte, men altså hyppige «utbruddene» skjer hele tida. Hver puls har en varighet, såkalt pulsbredde, på rundt 17 millisekunder. Pulsene – eller kanskje det heller burde beskrives som små, brå, digitale «knyttneveslag» siden de kommer brått og er svært mye sterkere enn gjennomsnittseksponeringen – kommer i tillegg til den overføringen av målerdata som Strålevernet omtaler.

Et enkelt regnestykke viser at for Aidon-målere vil overføringen av målerdata ta omtrent et halvt sekund per døgn. «HALLO»-signaleringen vil derimot ta ca 1 time og 16 minutter per døgn – smurt så jevnt utover døgnet at vi kan regne signaleringen som døgnkontinuerlig.

Oftere enn hvert sekund sender altså Aidon-målerne en liten skur av energi. Energien overføres til det den måtte treffe. At helserisikoen er så svak fordi den er så sjelden, kan dermed umulig stemme. Statens strålevern feilinformerer.

DATASIKKERHET
PERSONVERN
PRIVATLIV OG OVERVÅKNING

Her blir det avgjørende viktig å sikre seg at en forstår forskjellen på begrepene PRIVATLIV og PERSONVERN

PRIVATLIV

PRIVATLIV defineres som individets og familiens rett til å holde visse detaljer om sine liv og virke vekk fra den offentlige sfære.  I tråd med vanlige folks oppfattelse betyr det f.eks at ingen har krav på informasjon eller innsyn i hva vi til enhver tid foretar oss innenfor husets/hjemmets fire vegger.  En kan jage ut besøkende, lukke døra, trekke for gardinene, ha et gjerde rundt huset for å hindre uvedkommende adgang til tomta, eller hindre innsyn inn i stua, osv.  DET ER ALLES MEDFØDTE RETT, er inngravert i ryggmargen hos alle og enhver, og har vært et almengyldig respektert menneskelig og sosialt prinsipp i tusenvis av år.

Retten til privatliv er også nedfelt i Grunnloven, i internasjonale konvensjoner, osv.

Fra World Economic Forum – Globalisttenketanken til de rikeste av de rike – teknokratioligarkene som som pusher SMARTMÅLERE og SMARTGRID, og mener en fremtid UTEN PRIVATLIV vil være det beste for oss alle! De forsøker selvfølgelig å selge inn galskapen kamuflert BAK DEN GRØNNE MASKEN og ved hjelp av hypnotiske glansbilder, folkelig språk og alle andre triks i boken. Politikere, media og næringsliv, ikke minst kraftnettbransjen, er nå denne gjengens nyttige idioter.

PERSONVERN

PERSONVERN er noe helt annet, det er en juridisk konstruksjon.  Opprinnelsen hadde kanskje gode intensjoner, men det har mer og mer blitt en lurebegrep, benyttet for å tåkelegge og etterhvert hviske ut begrepet PRIVATLIV.  Det ingeniørene av SMARTSAMFUNNET ønsker seg, er at PRIVATLIV skal opphøre å eksistere.  De ønsker at “smartsamfunnet”, altså det “smarte system” skal ha FULL ADGANG til å snoke i hele ditt liv, i alle dine kriker og kroker, HELE TIDEN.  I strid med både Grunnlov og internasjonale konvensjoner prøver de på dette indirekte, bl.a. ved å tilrettelegge en teknologisk samfunnsutvikling (uten alternativer, dvs. vi har ikke noe valg) som nærmest vil tvinge og lure oss alle til å “gi samtykke”.  “Gi oss alt, du trenger ingen hemmeligheter, PERSONVERNET (loven) vil helpe deg, beskytte deg og passe på dine interesser”, hevdes det implisitt.

Forfatteren i artikkelen til venstre kommer med følgende avslutningskommentar: “Some people have read this blog as my utopia or dream of the future. It is not. It is a scenario showing where we could be heading – for better and for worse. I wrote this piece to start a discussion about some of the pros and cons of the current technological development. When we are dealing with the future, it is not enough to work with reports. We should start discussions in many new ways. This is the intention with this piece.

Ja, det er vel på tide at vi alle begynner å undersøke “hva som planlegges” og på tide å involvere oss i slike diskusjoner.  Fortsetter vi å forholde oss tause og passive, så fortjener vi vel ikke bedre enn at begrepet PRIVATLIV snart blir skrotet og i beste fall henvist til historiebøkene.  I værste fall fullstendig utslettet, så fremtidige slavegenerasjoner ikke skal komme på “gode idéer”.

Overført til de PRIVATLIVSKRENKENDE “smarte” AMS-målere…

 

En analogi for å belyse det PRIVATLIVSKRENKENDE med de “smarte” målerne kan være dette:

Vi forlanger å få installere overvåkningskamera – kontrollert og styrt av oss – i alle rom i huset ditt. Men du kan bare slappe helt av, vi kommer ikke til å aktivere dem, og dessuten har vi laget ‘strenge lover’ (PERSONVERNET) som hindrer uautorisert hacking, aktivering og misbruk av dine kamera.

Vi oppfordres til å stole på at aktørene som har skaffet seg “lovlig” rett til å spionere på oss og kartlegge alt om oss HELE TIDEN og ALLE STEDER, ikke vil komme til å misbruke informasjonen eller dele denne informasjonen med “uautoriserte andre”.  Når informasjon skal deles og brukes av “autoriserte andre”, så skal det like så foregå strengt regulert, osv. Vi oppfordres også til å ha blind tiltro til at disse lovene vil respekteres, og ikke senere vil bli endret slik at de åpner for utvidet tilgang og misbruk i strid med våre interesser.

Altså ingen grunn til bekymring, det er bare å legge seg ned å skræve for Big Brother!  Her har PRIVATLIV for lenge siden opphørt å eksistere.  Alt vi har igjen er bare et illusorisk “personvern” – et psykologisk triks, et lurebegrep for å få oss til å senke guarden, trykke vår medfødte naturgitte rett på privaliv enda lengre ned i søppelposen, og invitere enda fler av SMARTSAMFUNNETS trojanske hester inn i stua.

Det viktigste her er ikke hva nettselskapene i dag “har lov å bruke” av den informasjon smartmålerteknologien er i stand til å samle inn.  Lover kan fort endre seg, og har en velkjent innskrenkende tendens på individuelle friheter og rettigheter, det er viktig å ha i bakhodet.  Det som også er viktig å orientere seg om og tenke over, er hvilke overvåkningsmuligheter som ligger innebygd i  teknologien, som senere – og fjernstyrt – KAN taes i bruk, omkonfigureres, utvides, oppgraderes, uten din viten, uten ditt samtykke osv.

Handler disse målerne bare om meg, meg, meg og meg, her og nå?

Eller er det på tide at vi alle sammen også begynner å se og vurdere utviklingen i en større sammenheng, at vi begynner å tenke på samme måte som kontrollmatrixen og disses samfunnsingeniører, nemlig å tenke 10 – 20 år, kanskje 50 år frem i tid?  Hva slags samfunn er det de planlegger, hvordan ser vi disse planene materialisere seg i form av “tilpasninger” i dagens samfunn?

SMARTMÅLERNE OG SMARTGRIDEN ER HELT KLART DEL AV KONTROLLMATRIXENS OVERVÅKNINGS- OG KONTROLLINFRASTRUKTUR.

Vil vi ha det?  Hva med våre barn?  Designes det et fremtidssamfunn vi kan tro våre barn vil nyte å leve i, slik at vi i dag kan senke skuldrene på våre barns vegne?  Eller designes det et orwellsk marerittsamfunn hvor retten til privatliv og andre innlysende og medfødte EKTE NATURGITTE EKSISTENSIELLE RETTIGHETER (bevegelsesfrihet, privatliv, ytringsfrihet, yrkesfrihet osv.) er henvist til historiebøkene og erstattet med teknokratisk globalt diktatur? Er vi som lever i dag de siste generasjoner som kan evne å stoppe galskapen? Hvor kjapt må vi i såfall reagere og handle?

Når vi vurderer dagens og verdenssamfunnets politikere og “ledere”, den samfunnsutviklingen de globalt har lagt opp til, og hvor trenden peker, har vi da grunn til å ha tillit til at fremtidsutviklingen er i de beste hender?  Eller må vi alle snarest begynne å engasjere oss mer for å korrigere kursen på skuta?

MYNDIGHETENES OG BRANSJENS PÅSTAND

 

Måledata som registreres av AMS er underlagt personopplysningsloven. Nettselskapene kan bare bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden. AMS-målerne kan ikke gi myndigheter og nettseskap tilgang til informasjon på detaljnivå om energiforbruket på innsiden av huset.

– Av opplysningene kan man også avlese mange flere detaljer, som for eksempel kvaliteten på husstandens elektriske artikler og når man konkret benytter de forskjellige apparatene. Det vil være mulig å avlese hva slags apparater man benytter når.
– Det ligger et overvåkingspotensial her. Det vil finnes databaser hvor vi ned på timesnivå kan se om norske hjem er i bruk eller ikke. Det er det store bildet. Jeg blir overrasket om vi ikke opplever uheldige hendelser knyttet til AMS i løpet av de neste årene. Det opplever vi for mye elektronisk utstyr, sier avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet til Teknisk Ukeblad.
– Det ligger et overvåkingspotensial her. Det vil finnes databaser hvor vi ned på timesnivå kan se om norske hjem er i bruk eller ikke. Det er det store bildet. Jeg blir overrasket om vi ikke opplever uheldige hendelser knyttet til AMS i løpet av de neste årene. Det opplever vi for mye elektronisk utstyr, sier avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet til Teknisk Ukeblad.
DATAINNSAMLING FRA PRIVATE HJEM ER ALLEREDE EN GLOBAL MULTIMILLIARD-INDUSTRI

Datainnsamling fra private hjem, via “smarte” målere er allerede utviklet til en global multimilliard-industri.  Det er uttalt at markedsverdien på denne industrien på sikt estimeres å langt overskride markedsverdien av selve strømsalget.

Vårt lovverk forbyr foreløbig slik datakartlegging og innsamling, med mindre den skjer i tråd men en rettskjennelse/rettskraftig dom, eller via eksplisitt samtykke fra kundene/brukerne som blir spionert på.  Smartmålerne og smartnettet vil sakte men sikkert pulverisere denne beskyttelsen.

Informasjonen samles ikke inn for å hjelpe deg, den samles inn for målrettet, sakte men sikkert, å lage en så komplett personlig profil på deg og husstanden som overhodet mulig, for å kunne utnytte deg maksimalt, på alle tenkelige måter, kommersiellt, økonomisk, psykologisk og juridisk.  Det gjøres for å gi kommersielle aktører og myndigheter detaljert og komplett kunnskap om din karakter, din personlighet, dine vaner, dine lidenskaper, dine interesser, for ikke å glemme din frykt og dine private hemmeligheter som ingen andre enn deg selv bør få kunnskap om.

DET BYGGES OPP DIGITALE DOBBELTGJENGERE AV OSS ALLE I MYNDIGHETERS OG DE KOMMERSIELLE AKTØRERS PROFILERINGSDATABASER.  EN DATAINNSAMLING OG KARTLEGGING I EN GLOBAL INDUSTRIELL SKALA SOM IKKE HAR HATT SITT SIDESTYKKE NOEN GANG FØR I MENNESKETS HISTORIE.

Denne type informasjon brukes allerede i høyavanserte datasimulatorer hvor myndigheter, forsvar, etterretning og “samfunnsingeniører” tester ut forskjellige scenarioer på våre digitalt innsamlede dobbeltgjengere (som i simulatoren kalles “agenter”).  Det kan f.eks være i simuleringer av hvordan “agentene” i en gitt by vil reagere på en katastrofe, en trussel, eller en upopulær politisk avgjørelse osv.  Kontrollmatrixen ønsker å skaffe seg bedre kontroll på deg og ditt liv, raffinere spissvitenskapelig gruppeforutsigbarhet, forutse gruppedynamikk, kollektive reaksjonsmønstre og finslipe “crowdcontrol“.  Når de vet alt om oss alle, så blir vi selvsagt også lettere å styre og kontrollere.  Noe av dette kan du lese om f.eks i artikkelen The truth about smart cities: “In the end, they will destroy democracy”  – (og legge utkantstrøk og landsbygda øde).

I “SMART”-SAMFUNNET VIL DU, UVITENDE, UFRIVILLIG OG GARANTERT BLI NOENS LABORATORIEROTTE.

What is Data Exploitation? | Privacy International

Kraftnettselskapene og myndigheten påstår at ingen vil ha tilgang til informasjon innsamlet via AMS-målere, med mindre du selv “abonnerer på tredjeparts tilleggstjenester”.  Påstanden stemmer ikke!

Selv om du IKKE abonnerer på “tredjeparts tilleggstjenester”, så har alle elektriske og elektroniske apparater sin helt egen elektriske signatur, i form av unik belastning og oppførsel, som er mulig for utenforstående å produsere systematisk oversikt over, og deretter detektere brukt i ditt hjem, i form av de belastningsmønster som disse apparater påfører ditt strømforbruk.  Dette kan avleses på direkten, LIVE, både av nettselskapet og andre de gir tilgang, f.eks myndigheter.  De kan se ALT hva du foretar deg.  Dette er også påpekt i svært så kritiske ordelag av Datatilsynet.

Vi får økte strømpriser, det har de lovet oss (klimasvindelpisken).  Så viftes det samtidig med en “gulrot”, nemlig at vi alle kan få kjøpt nye elektriske husholdningsapparater og forbrukerelektronikk med innebygd TOVEIS kommunikasjonselektronikk som skal “snakke med AMS-måleren” og “hjelpe oss å spare strøm”.  Disse nye husholdningsapparater og forbrukerelektronikk vil ytterligere styrke overvåkningsinfrastrukturen, kapasiteten og mulighetene for detaljert overvåkning av alt du foretar deg, ned til minste forbruk av elektroner.  Produsentene av AMS-målere dokumenterer jo i egne produktspesifikasjoner at denne TOVEIS-kommunikasjonenen bl.a gir kraftnettselskapene mulighet til å fjernstyre og SLÅ AV enkelte av KUNDENS husholdningsapparater i perioder med høy belastning.

Denne teknologien har innebygde muligheter, som vi som kunder ikke har den minste anelse om, og ikke til fulle blir informert om.  I tillegg kan innebygget software oppgraderes/endres via fjernstyring, fra kraftnettselskapene, produsentene eller andre som skaffer seg tilgang til å styre disse “smarte” målerne.  Du vil ALDRI kunne vite med sikkerhet hva som legges inn av programfunksjonalitet i DIN måler!  Dette åpner selvsagt også for myndigheters, etterretningstjenesters og andres mulighet og rett til (i det minste i teorien) å anmode om “spesiell konfigurasjon” som kan gi dem panoramainnsikt i absolutt alt du foretar deg innenfor husets fire vegger.  DET ER IKKE SÆRLIG BETRYGGENDE!

Det vil med garanti komme et stadig sterkere press fra ulike aktører om å få tilgang til disse data, og krav om direkte tilgang for å kunne kartelegge dataene selv.  Først vil det være myndigheter som krever tilgang av hensyn til “almen sikkerhet, overvåkning, terrorbekjempelse, kriminalitetsbekjempelse og offentlige velferdstjenester”.  Så vil lovverket sakte men sikkert uthules, hvor kommersielle aktører etterhvert også får større og større tilgang, enten direkte eller som “kontraktører” for myndighetene.

Vi ser allerede at smartmålerne i Toronto blir brukt til å overvåke boliger, for å finne ut om det oppholder seg folk der, om hus og leieboliger står tomme osv.  Her passer det godt å sitere Pål Steigans avslutningskommentar fra samme artikkel:

Og dette er naturligvis bare begynnelsen. Smarte strømmålere, husholdningsapparater som knyttes til «the internet of things», alt sammen både kan og vil bli brukt til detaljert overvåking. Og disse dataene vil finnes på nettet for dem som har kompetanse på hacking, og de vil være til salgs for reklamebransjen og bli utnyttet av kriminelle elementer, eller skal vi si, andre kriminelle elementer.

Så har vi “den store majoritet” strømkunder, som antakelig ikke bryr seg.  Teknologislaver som mange av dem er, så vil de nærmest løpe skoene av seg for å få fylt husene med TOVEIS kommunikasjons-husholdningsapparater og forbrukerelektronikk som de kan “styre via mobilen”. FEDT!!  Lite aner de om hva slags informasjon som blir innsamlet om dem, og hvordan den blir brukt.  Og lite tenker de over hvordan de selv frivillig bidrar til oppbygging, tilretteleggelse og raffinering av dagens og fremtidens Orwell’ske overvåkningssamfunn.

Nedenfor kan du se enda en svært god og viktig informasjonsvideo som forteller det meste om den GIGANTISKE dataminingsindustrien som står klar til å begjærlig benytte seg av den TROJANSKE HESTEN du har fått installert i sikringsskapet til å grafse til seg alt som er mulig å grafse til seg av detaljerte opplysninger om ditt liv og dine vaner.

Kundene blir nyttige idioter, byttedyr og psykologiske forskningsobjekter. Og godtar man installasjon av AMS-måler så man har SELV frivillig invitert galskapen i hus!

Heldigvis er vi mange som ikke aksepterer denne utviklingen, og vi blir stadig fler.  DU kan også TAKKE NEI, så hjelper du både deg selv og alle oss andre.  Vi må bli mange for å bli hørt.

AMS-målernes rolle i masseovervåkningen

MYNDIGHETENES OG BRANSJENS PÅSTAND

 

MÅLERNE ER TRYGGE OG SIKRE”
Nettselskapene er pålagt å ha systemer og sikkerhetsrutiner for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og samtidig sikre at uvedkommende ikke får tilgang til kundens måler.

Uttalelse totalt i strid med KUNNSKAPSTATUS på datasikkerhet! I et enveiskjørende globaliserende konkurransesamfunn på steroider, uten bremser og med skrikende mangel på individer med sivil kurasje, er det i tillegg fornuftstridig å stole på den menneskelige faktor.
Uttalelse totalt i strid med KUNNSKAPSTATUS på datasikkerhet! I et enveiskjørende globaliserende konkurransesamfunn på steroider, uten bremser og med skrikende mangel på individer med sivil kurasje, er det i tillegg fornuftstridig å stole på den menneskelige faktor.

 

Langt verre enn Snowden Offentligheten har tidligere NSA-ansatte Edward Snowdens avsløringer friskt i minnet, men Shadow Brokers' tyverier anses som langt verre; New York Times illustrerer dette med at Snowden delte slagplaner, mens Shadow Brokers har stjålet selve våpnene - som nå er plukket opp av hackere fra land som Nord-Korea og Russland, og brukes mot USA og dets allierte.
USAs cybervåpen stjålet, blir brukt mot dem selv
“Offentligheten har tidligere NSA-ansatte Edward Snowdens avsløringer friskt i minnet, men Shadow Brokers’ tyverier anses som langt verre; New York Times illustrerer dette med at Snowden delte slagplaner, mens Shadow Brokers har stjålet selve våpnene – som nå er plukket opp av hackere fra land som Nord-Korea og Russland, og brukes mot USA og dets allierte.”

(Og selvfølgelig måtte artikkelen krydres med litt anti-russland-propaganda, som om nyheten ikke er alvorlig nok til å klare å stå på egne ben.)

KUNNSKAPSMANGELEN STIKKER SEG FREM!

Som vi så i forrige ovenstående avsnitt, så er informasjonsinnsamlingsindustrien utviklet til en global multi-milliard industri.  SVÆRT STERKE KREFTER med en rekke aktører, hvor noen høyst sannsynlig er villig til å “gå over lik” for å kunne posisjonere seg for å få tak i og utnytte disse dataene, og derved kunne høste av den astronomiske profittpotten denne industrien ser for seg.

Dette er BIG BUSINESS DELUXE (den ny globale “vekst”-industrien).  Ikke minst medfører det også konsentrasjon av makt…spesielt for dem som klarer å posisjonere seg best, først og størst.  Og som alltid hvor det handler om makt og penger, så samles maktmenneskene og de griske (og i sær ulvene, sosiopatene og psykopatene). Mange av dem føler seg hevet over loven, og har holdningen at “alle midler helliger målet” – inklusive kriminelle midler og metoder.  Offisielle myndigheter absolutt intet unntak!

Enhver som har fulgt med i de siste års overvåkningsavsløringer, også Edward Snowden’s avsløringer, og andre saker om datasikkerhet (eller mangelen på sådan) og overvåkning, vet eller burde vite at INGENTING ER SIKKERT.  Vi vet også, at all ny teknologi som kan brukes til overvåkning, lovlig såvel som lovstridig, før eller senere vil bli brukt til nettopp det!

Alt kan hackes, enten direkte elektronisk eller ved hjelp av “social hacking” hvor man benytter psykologiske teknikker til å lure, lokke, bestikke eller true folk til å gi fra seg informasjon eller gi fra seg uautorisert tilgang til vitale datasystemer og informasjonsdatabaser.

Politikernes og forvaltningens dumskap kjenner vel heller ingen grenser.  Vi hadde nylig en idiot-outsourcing sak i media hvor det ble avslørt at 110 datateknikere fra Asia og Øst-Europa over lengre tid hadde hatt tilgang til fritt og uten sporbarhet å kunne kopiere sensitive pasientjournaler tilhørende ca. 2.8 millioner nordmenn.

Så skjer det som har blitt helt vanlig i disse kretser.  De udugelige og ansvarlige for elendigheten belønnes med nye “ansvarsfulle” og fett betalte toppjobber.  Artikkelen viser også arrogansen til disse folkene, ikke så veldig ulikt det vi ser i AMS-målerskandalen.

Så kommer “oppryddingsjobbene”, som ikke uvanlig resulterer i noe enda værre: – Amerikansk etterretning kan få tilgang på norske helseopplysninger

Vi er vel ikke så naive at vi forestiller oss at liknende saker ikke kan skje med privatlivsgrafsingen som nå skal foregå i global industriell skala fra AMS-målere i samtlige norske husstander?

Om myndighetenes og kraftnettselskapenes skandaløse og uansvarlige håndtering av strålefaren knyttet til AMS-målerne ikke er bekymringsfullt nok i seg selv, så må vel følgende REALITETSORIENTERING OM DATASIKKERHET nærme seg siste spiker i kisten for folks tillit til egne myndigheter og kraftnettbransjen i AMS-målersaken.

Fra ovenstående video (svensk tekst) – som absolutt bør sees i sin helhet – trekker vi frem følgende:

  • (00:00) WikiLeaks avsløring:  CIA har mistet kontrollen over sitt eget cybervåpenarsenal.  De er selv hacket, og verdens antatt mest superavanserte cybervåpenarsenal verdt rundt 100 MILLIARDER dollar, er nå spredt rundt på internet.  Det antas nå at disse verktøyene allerede kan være til salgs på hackermarkedet, hvor “scriptkiddies” og andre interesserte kan kjøpe seg en kopi for “en hundrings”.
  • (01:48) CIA og MI5 (og sikkert de fleste andre e-tjenester) kan hacke din SmartTV, aktivere mikrofonen i TV’n og lytte til samtalene i rommet hvor apparatet står.
  • (02:55) De kan fjærnhacke moderne biler, fjernstyre og stanse tusenvis av kjøretøy i en hel by.  De kan ta over kontrollen av bilen til et menneske de ønsker å få tak i eller bli kvitt, fullstendig avskjære føreren fra å kontrollere bilen. De kan låse dører og vindu slik at føreren ikke kommer seg ut, gasse bilen opp og styre den utfor et stup, frontkollidere den mot motgående trafikk eller frontkollidere den i et tre, en bygning eller andre objekter som passer til formålet.
  • (05:20) Del av interjvu med forhenværende leder for National Security Agency (NSA) William Binney og forhenværende sikkerhetstjenesteoffiser Anthony Shaffer: CIA råder over mer kraftfulle overvåkningsverktøy enn NSA har tilgang til, og som hverken NSA, Det Hvite Hus og statsadministrasjonen har kontroll på. INGEN HAR KONTROLL!  WikiLeaks hevdes å bare ha lekket ca 1% av avsløringene de sitter på, så totalbildet av hvor ille situasjonen er må antaes å være mye værre – MYE VÆRRE!
  • (06:03) De er i stand til å bryte seg inn i og spionere gjennom HVERT ENESTE ELEKTRONISKE APPARAT med internettilknytting (trådløst eller kablet).  Selvfølgelig også “SMARTE” strømmålere. Reporteren beskriver så et dystopisk politistatsamfunn hvor alle lover og regler kan brytes av dem som kontrollerer denne type verktøy.
  • (06:35) Sikkerhetstjenestoffiser Anthony Shaffer svarer så: “Det finnes redskap som er enda kraftigere enn de du nå listet opp”
  • (06:47) Det var ikke Russland som hacket Demokratene (DNC) under valgkampen mellom Hillary og Trump, det var folk tilhørende NSA, CIA, altså amerikanerne selv som utførte hacket for å få tak i dataene, og siden levere dem videre til WikiLeaks.
  • (12:03) Antivirusekspert John McAffey: “Alle cybervåpen blir før eller siden stjelt.  Det finnes ingen hemmeligheter i denne verden.  For uansett hvor dyktige CIA er til å utvikle cybervåpen, så er de tilsvarende udyktige på cybersikkerhet, for vi har i praksis ingen cybersikkerhet i dagens verden.  CIA visste at de en dag ville bli hacket og miste kontrollen med disse cybervåpen.”

Og trusselbildet og sårbarheten i slike strukturer som “smarte” målere og “smartnett” dreier seg også om betraktelig mye mer enn innebygde overvåkningsbakdører og ulike former for hacking.  En kraftig solstorm, krigshandlinger osv., kan sette hele og/eller deler av dette sårbare rasket totalt ut av spill.

Som kunder må vi bare konstatere at myndighetene og kraftnettselskapene IKKE vil være i stand til å garantere at innsamlet informasjon fra og tilgang til “smarte” målere ikke vil komme på avveie og falle i gale hender.

Vi vet ikke engang hvem som en gang i fremtiden vil få ansvar for å drifte vår del av “nettet”. Det kan bli IT-ansatte i India, eller Kina, eller Bulgaria etc.  Hvilken kontroll har vi på de globale “smartnett” aktører? INGEN!

Hva kan få våre myndigheter og kraftnettbransjen til å innbille seg at disse alvorlige sikkerhetsbrister og risikoer ikke skulle gjelde smartmålere og smartnettet, som alt annet som rammes? Arrogansen, ignoransen, uvitenheten, naiviteten, inkompetansen og uansvarligheten hos myndigheter og kraftnettbransjen er til å miste nattesøvnen av.

I denne klubben finnes kanskje ikke så mange med sivil kurasje? Om det finnes noen, så vil vi mer enn gjerne høre fra vedkommende.

OG IKKE MINST – HVORFOR ER MÅLERNE DESIGNET FOR Å KUNNE INNSAMLE DENNE TYPE INFORMASJON? HVA ER SÅ VIKTIG MED DETTE? ER DET IKKE NOK Å BARE LEVERE STRØM? HVA ER SÅ VIKTIG MED DENNE INFORMASJONSDELEN, AT OVERVÅKNINGS- OG KONTROLLGRIDEN MED “THE INTERNET OF THINGS” SKAL MÅTTE TVINGES INN I SELVE HJERTET AV DEN PRIVATE SFÆRE – BEFOLKNINGENS PRIVATE HJEM?

TVANGEN OG INFORMASJONSTØRKEN, INDIKERER AT DENNE UTVIKLINGEN KAN INNEBÆRE “SAKER OG TING” SOM DE BAKENFORLIGGENDE KREFTER IKKE VILLE FÅTT FOLKETS GODKJENNING FOR OM FOLKET I FULL OPPLYSTHET HADDE FÅTT VÆRE MED I BESLUTNINGSPROSESSENE.

KRAFTMARKED
SAMFUNNSØKONOMI
PRIVATISERING
RESSURSFORVALTNING OG EIERSKAP

(Dette kommer senere)

PROBLEMET I DYPET

VI FORSTÅR IKKE PSYKOLOGISK MAKT

VI FORSTÅR IKKE JURIDISK, KONSTITUSJONELL OG KORPORATIV MAKT

VI FORSTÅR IKKE SPILLET

DERFOR FÅR VI REGNINGEN…..HVER GANG!

MEN NÅ FÅR VI MULIGHET TIL Å ENDRE PÅ DET

DET FØLGENDE KOMMER:

PERSONLIG JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARLIGGJØRING AV LEDERE, EIERE, STYRER, POLITIKERE OG FUNKSJONÆRER SOM STÅR ANSVARLIG FOR UTRULLING AV HELSESKADELIGE, MILJØSKADELIGE OG PRIVATLIVSINVADERENDE “SMARTE” MÅLERE