Lar media seg bruke så lett?

Emne:  Lar media seg bruke så lett?
Dato:  01.09.2017 09:09
Fra:  Paul Arthur Ingebretsen <p-arthu@online.no>
Til:  marie.moen.kingsrod@vg.no, toh@dagbladet.no, hmt@dagbladet.no, tomo@dagbladet.no

VG: Marie Moen Kingsrød (marie.moen.kingsrod@vg.no)
Dagbladet: Tormod Halleraker (toh@dagbladet.no), Hilde Marie Tvedten (hmt@dagbladet.no), Tora Morset >(tomo@dagbladet.no)

Lar media seg bruke så lett?

Det dere har felles, er at dere har skrevet om lidelser som er i sterk økning i samfunnet, og som øyensynlig ikke har noen klar årsakssammenheng. Problemet er at årsakssammenhengene er klarlagt, at vi har 90 år med data som underbygger det hele, men det er en mektig lobby bak som er langt mer ressurssterk og utspekulert enn den internasjonale oljelobbyen som har skapt en hel generasjon klimafornekterne.

Når et statisk system avstedkommer en reaksjon, er systemet ikke lengre statisk, men dynamisk og det har vært utsatt for en aksjon!  I denne sammenheng er det mennesket og naturen som er dette systemet.

I søken etter den omtalte aksjon, skal man ikke bare fortsette å snu den samme steinen, hvor man tidligere ikke har funnet noe, man må utvide søket. Man skal heller ikke gå i fellen og unnlate å snu steiner merket «her kan man ikke finne noe», eller «her er det sannsynligvis ikke noe».  Man skal aldri begrense søket, men vende enhver stein!  Dette forventer man av journalister!

I de tilfellene hvor kritiske røster kan forelegge dokumenterte bevis, er media FORPLIKTET å se inn på disse, også når bevisene motsier den allment etablere oppfatning. Dette gjelder i særdeleshet når det er helsevesenet som kjemper mot at noen skal rokke ved Status Que.  Beklageligvis lider helsevesenet av en inngrodd reservasjon, ofte en direkte motstand mot potensielle «Ignaz Semmelweis».

Jeg vil henlede oppmerksomheten til følgende nyhetsoppslag:

– Dagbladet, onsdag 19. mai 2010. Kroniske smerter krymper hjernen. 400 000 nordmenn lider.

– Dagbladet tirsdag 6. oktober 2015. Angst, depresjon, søvn. Over en million sliter med kroniske plager. Slik takler du smertene.

– VG, søndag 30. juli 2017. Den mystiske krystallsyken. Rundt 80 000 får diagnosen hvert år.

Den omtalte krystallsyken, som var en sjeldenhet før år 2000, er beklageligvis bare en av flere sterkt økende lidelser.  Mange mennesker sliter dessuten med flere lidelser i tillegg, gjerne søvnproblemer, svimmelhet, problemer med korttidshukommelsen, drømmer ikke lengre, ekstreme hodesmerter, uforklarlige mageproblemer, stoffskifteproblemer og mer.

Ser dere den stigende trenden? Den var allerede i 2008 estimert til å ramme 50% av befolkningen i årsskiftet 2017-18!

Mange vil ha svake symptomer, som smerter som kan døyves med noen kopper kaffe eller smertestillende (VG for et par år siden: ¼ av alle unge bruker smertestillende daglig). Et sterkt økende antall mennesker lider derimot av flere sammensatte og så sterke symptomer at dette virker direkte invalidiserende.

Når det gjelder Semmelweiz, er det i dag flere av dem. I 2016 rettet over 200 fremtredende forskere innen feltet en innstendig henstilling til FN’s daværende generalsekretær Ban Ki-moon. 1)http://www.iemfa.org/appeal/  Media unnlot stort sett å omtale dette, langt mindre se inn på hva dette egentlig dreide seg om. FN på sin side er kjent for sin utstrakte korrupsjon, som da lederen og grunnleggeren for den private Tyske stiftelsen ICNIRP fikk sparket Gro ut av WHO!

I de tilfellene hvor et samlet media, grunnet massive reklameinntekter, kvier seg for å se inn i problemstillingen, skal dere vite at det på skuldrene til enhver anstendig journalists hviler et ansvar for å grave seg ned til bunnen av problemstillingen og avdekke urett. Eller er dette bare festtaler?

Det er en krystallklar forklaringsmodell bak majoriteten av det raskt økende antallet lidelser. Kroppens og cellenes reaksjonsmønstre er kartlagt, fagfellevurdert og godkjent forskning er gjentatt, mange ganger. Steilt mot dette står industriens interesser, deres svartmaling, bruk av PR byråer og over 20 år med utstrakt og systematisert «tøyseforskning» for å så tvil. Modellen har fulgt tobakksindustriens oppskrift siden 1993, metodene er mer raffinert og langt mer utspekulert. Media på sin side toer sine hender og lar seg villrede!

Jeg levde lenge i den tro at det var journalistikkens ansvar å slå hull på slike verkebyller, å utøve sitt ansvar som den påståtte fjerde statsmakt, men så feil kan man ta. Korrupsjonen har med andre ord ikke bare inntatt nøkkelpersoner innen statlig administrasjon, men også media!

Det sørgelige er at dere som ansvarsbevisste enkeltpersoner ikke tar inn over dere lidelsene dere beskriver. Denne linken fra det Europeiske miljøforskningsinstituttet EUROPAEMF 2)https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2016/09/EUROPAEM-EMF-Guideline-2016.pdf vil gi dere solid informasjon, som symptombeskrivelser.

Jeg ber dere innstendig om at dere setter dere inn i problemstillingen. Et greit sted å begynne er å lese bloggene til tidligere NTNU/Telenor Forsker Einar Flydal. Hans blogger er bunn solid forankret i fagfellevurdert og anerkjent forskning. Denne linken viser hvorledes ansvarsfordelingen er: https://einarflydal.com/2017/08/18/smarte-malere-slik-skyver-alle-ansvaret-videre/ 3)https://einarflydal.com/2017/08/18/smarte-malere-slik-skyver-alle-ansvaret-videre/

En av flere sider med systematisert, anerkjent forskning (og videre link til US Library of Medicine (PubMed)) er denne som pr. 31.08.2017 har klassifisert 8721 av de over 26.000 rapportene innen feltet. 4)https://www.emf-portal.org/en/topics  Jeg anbefaler at dere tar kontakt med medisinsk personell som IKKE har knytninger til statlig/kommunal forvaltning (HOD/FHI) eller industrien for å gjennomgå dette!

I 2011 klassifiserte WHO’s International Research on Cancer (IARC) mikrobølgestråling fra mobiler, basestasjoner, trådløse nettverk, det nye nødnettet, DAB+, radarer og mer i kreftklasse 2B. Det er et tankekors at to forskere, som gjennom en årrekke hadde blokkert denne typen klassifisering, begge ble avslørt som korrupte. 5)http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Dere må lese nøye igjennom denne. Tragisk nok ble den kun omtalt i enkelte aviser og da med en ørliten notis. Mente media da at det var uviktig at mikrobølgestråling ble klassifisert sammen med DDT, bly og dieseleksos? Har ikke folket rett til å vite dette og ta sine forholdsregler? Og hvorfor bruke Statens Strålevern som ekspertise her, når Lars Klæbo eller strålevernet forøvrig ikke har eksperter innen området og kun forholder seg til ICNIRP?

NRK Brennpunkt avslørte i 2008 (En strålende hverdag) at ICNIRP, den Tyske stiftelsen som etablerte dagens retningslinjer tilbake i 1998, var tilknyttet og finansiert av industrien. Denne organisasjonen, og senere FN sitt EMF Project, består, med få unntak, av de samme menneskene (rundt to dusin mennesker med knytning til industrien). Vei disse menneskene opp mot de over 200 fremste forskerne innen feltet som henvendte seg til FN’s generalsekretær!

Den Norske Strålevernforskriften henviser til ICNIRP.  ICNIRP sier selv i det nå 19 år gamle regelverket, at de fraskriver seg «potensielle biologiske effekter» som ikke skyldes ren oppvarming av kroppen (og da 1 grad oppvarming på 6 minutter). Denne grenseverdien kom på 1950 tallet på plass for ikke å koke militært radarpersonell, og gjelder i dag også i norske klasserom. De laveste grenseverdiene i Europa er 10 000 000 ganger lavere (innendørs) enn de norske grenseverdiene (Ref. for øvrig til Radarsaken, KNM Kvikk, RS Sjøfareren med mer. Wi-fi og støysenderen på KNM Kvikk er begge mikrobølgestråling under grenseverdiene).

I 2014 – 15, dokumenterte den Svenske organisasjonen «Strålskyddsstiftelsen», tilsvarende Folkets Strålevern i Norge, at medlemmene i EU organisasjonen SCENIHR, alle hadde «bias and conflicts of interest». På godt norsk kalles dette å være korrupt! Organisasjonen som er det nye alibiet til ICNIRP og The EMFProject har 12 medlemmer og samtlige med bånd til industrien eller ICNIRP. Hvordan kan media tillate dette?

Når media unnlater å gjøre jobben, kommer sannheten sakte frem via andre veier og etablert media underminerer således sin egen stilling. Jeg synes at dere, som privatpersoner og ansvarsbevisste journalister, skal bevise det motsatte gjennom å avdekke sannheten, inkludert statlig korrupsjon, gjennom å sette dere inn i problemstillingen! Eller er begrepet «Den fjerde statsmakt» kun ment brukt under festtaler?

Med vennlig hilsen

Paul Arthur Ingebretsen

Felles løft til felles nytte

Om Paul Arthur Ingebretsen 1 artikkel
PAUL ARTHUR INGEBRETSEN er ingeniør og var med i arrangementet av EMF 2009 i Stavanger, en internasjonal konferanse om biologiske effekter av stråling fra elektromagnetiske felt.

1 Comment

 1. Et viktig innlegg fra deg Paul Arthur, men jeg vil kommentere dette med den påståtte “internasjonale oljelobbyen som har skapt en hel generasjon klimafornektere.

  Svenske Lars Bern har skrevet en meget god artikkel som setter påstanden i et helt annet lys. Jeg gjengir de viktigste deler av artikkelen nedenfor. Artikkelen kan leses i sin helhet her: https://anthropocene.live/2017/05/09/nagra-av-varldens-varsta-miljobovar-star-bakom-klimatlarmen/

  En annen grunn til at jeg kommenterer dette punkt, er fordi Lars Berns artikkel også indirekte beskriver mekanismene og aktørene som pusher “smartmålere” og den globale “smartgriden“. Og det handler selvfølgelig ikke om miljø. Hva det egentlig handler om forklarer Lars Bern bedre enn noen annen i nedenforstående sitat fra hans artikkel (som jeg anbefaler alle å lese):

  “I klimatdebatten dyker det ständigt upp föreställningen att den skeptikerrörelse som kritiserar den överdrivna klimatalarmismen är understödd av de stora olje- och kemibolagen. Inget kan vara mer fel, flera av dessa globala företag är aktiva medlemmar i WBCSD. När jag informerar folk om detta möts jag av misstro, det går ju stick i stäv mot uppfattningen att det är de stora bolagen som motarbeter klimatarbetet tror man. Motståndet mot FN:s strävan att öka den överstatliga makten kommer främst från nationalistiska intressen, i USA främst från det Republikanska partiet. Den nya amerikanska presidenten drev den linjen i sin valrörelse, även om han nu hamnat under hårt tryck från globalisterna in the deep state att överge den ståndpunkten.

  Ett litet axplock bland de cirka 200 hundra företag som idag är med i WBCSD talar sitt tydliga språk. Här finns oljebolag som Shell, BP, CNPC, ENI, Norsk Hydro, Total, Statoil och stora kemiska konglomerat som BASF, Bayer, DSM, Monsanto, Synergenta är även medlemmar. Några av de senare har knappast rykte om sig att vara förkämpar för en bättre miljö, snarast motsatsen. Anmärkningsvärt är även att man återfinner livsmedelsföretag som Coca Cola, Pepsico och Unilevel som säljer industrimat över hela världen som gör människor i miljardtal metabolt sjuka, alltså knappast några föredömliga förkämpar för hållbarhet. T.ex. Monsanto som av många betecknas som världens miljöfarligaste företag, har som mål att skaffa sig global marknadsdominans över hela världens jordbruk genom att skapa ett beroende av deras patenterade GMO-grödor och mycket giftiga bekämpningsmedel.

  Varför ställer då världens största globala företag sig bakom regelverk som Agenda 21, klimatavtalet COP21 och nu Agenda 2030? Svaret är enkelt, dessa stora företag har mycket lättare att bygga upp sin eftersträvade global marknadsdominans om det finns stränga globala regelverk på plats som innebär att samma villkor gäller över hela världen. Villkor som man via sina mäktiga ägare kan vara med om att utforma.

  För den som är stor kan de extra kostnader som komplicerade regleringar medför spridas på en större volym, vilket är svårare för nystartade mindre lokala företag. Det handlar om att försvåra för konkurrerande lokala och nystartade företag att växa sig starka i skydd av nationella regelvek, för att sedan kunna utmana de globala företagen.

  För den globala oljeindustrin innebär hårda klimatrestriktioner på användningen av olja och gas att nya lokala oljeföretag får mycket svårare att etablera sig och ta en del av marknaden. Oljebolagen vill helt enkelt ha marknaden för sig själva i förvissningen att olje- och gasanvändningen trots allt blir kvar länge än. Enligt CNN har ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell och BP nyligen uppvaktat Donald Trump med krav på att USA skall vara kvar i det globala klimatavtalet från Paris COP21. Allt handlar om att kunna behålla sin globala marknadsdominans.

  En annan viktig orsak till de stora globala företagens intresse av överstatliga regelverk är att man då har lättare att vara med och styra dessa regelverk. Parallellt med FN:s överstatliga arbete satsar man även hårt på att driva igenom stora handelsavtal likt NAFTA, TTIP, TPP m.fl. som stärker företagens inflytande över handelsreglerna på bekostnad av olika länders nationella självbestämmande.

  Klimatlarmen handlar mycket lite om miljö och hållbar utveckling. Larmen är främst en murbräcka för de intressen som vill styra en ny global världsordning enligt principen att ju mer rädsla man kan skapa ju större blir bytet.”

1 Trackback / Pingback

 1. Strålande Info nr 17-21, den 20/11 | corneliadahlberg

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.