Brevmal for KRAV om fritak fra installasjon av AMS “smart” strømmåler

NB: Dette er ingen offisiell brevmal.  Det er et privat forfattet FORSLAG til brevmal fra individer som selv har brukt samme malen, og som herved deler den.  Brevmalen er i det vesentligste satt sammen av Einar Flydals brevmal, og utvidet med endel viktige punkter, bl.a henvisninger til Grunnlovens §102, §112 og §113.

NVE's brev til kraftnettselskapene - 07.12.2016
NVE’s brev til kraftnettselskapene – 07.12.2016

Først en særdeles viktig mentalitetsendring

Smartmålersaken er en skandale.  En skandale som blir tredd ned over hodene på folk.  Og så forsøker de å fremstille det som man må “søke” fritak for å slippe den.  Slikt umyndiggjørende tull kan vi da ikke finne oss i.  Vi er oppegående mennesker som evner å ta inn over oss virkelighetens verden.  Anstaltmakeri og nesegrus servilitet, med potensielt ødelagt helse og krenkende teknologisk invasjon av privatlivet er ikke for oss.  Vi “søker” ikke fritak, vi KREVER fritak.  Dette er altså en viktig mentalitetsendring som vi alle bør foreta, snarest mulig.  Vi står ikke med lua i hånda, VI FORTELLER DEM HVOR SKAPET SKAL STÅ!

Så er det naturlig at vi alle har forskjellige grunner for å kreve fritak, med ulike prioriteringer av hva vi mener er viktigst. For noen er det beskyttelse av helse- og miljø, for noen er det beskyttelse av privatlivet, for andre igjen kan det være kombinasjoner av dette, for atter andre kan det være det store bildet som frastøter en.  Ved å kreve fritak bidrar vi til at disse hensyn vektlegges, og vi bidrar også hver i sær til å få satt BREMSENE PÅ i forhold til den ukontrollerte galopperende teknologiske utvikling som er ved å legge det såkalte demokratiet fullstendig dødt, og ikke minst er ved å gjøre ubotelig skade på helse og miljø.  Naturen som helhet kan vel på sikt heales, men som enkeltindivider må vi handle raskt for å få stoppet denne gale utviklingen.  Vi kjemper en FELLES SAK!

Innledning

Det er viktig at vi som legger inn krav om fritak/avviser tilbud om installasjon, innsender et så fyldig og grundig dokumentert brev som mulig, da myndighetene har uttalt at argumentasjonen i disse brev skal vurderes når endelig regelverk for fritakelse skal fastsettes i 2019.  Det er også viktig at vi på denne aktive måte bidrar til å korrigere offentlige myndigheter som nå tydeligvis har mistet bakkekontakten og ansvarligheten fullstendig.

Kopier nedenstående brevmal og lim det inn i et word/openoffice eller annet egnet tekstdokument, rediger innholdet tilpasset din husstand og adresse, skriv ut og send det til ditt kraftnettselskap. Send gjerne kopi til Olje og Energidepartementet, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Statens Strålevern, og sørg for å å beholde en kopi selv til senere bruk.

Brevmalen er til fri benyttelse for dem som ønsker. Du kan også fritt kopiere den, tilpasse den til DITT nettselskap, og legge den ut som BREVMAL for å hjelpe andre i DITT område.

NB: Møtes du med krav om legeerklæring for å “dokumentere din bekymring” så bør du kontant avvise dette.
Å kreve at en lege skal dokumentere familiens bekymringer, som du og familien selv suverent er fullt ut kapabel til å vurdere, kommunisere og dokumentere på egen hånd basert i allerede eksisterende publisert forskning, kjente FAKTA og egne erfaringer, er i realiteten et uakseptabelt forsøk på umyndiggjøring.

HVA SIER NVE OM LEGERKLÆRING, OG HVORDAN NETTSELSKAPENE SKAL FORHOLDE SEG TIL NEKTENDE KUNDER?

“…nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler.” ~ NVE

Hele teksten i NVE’s brev av 07.12.2016 til samtlige nettselskap i Norge. NVE skriver følgende om retningslinjer for fritak (vår halvfete utheving):

NVE's brev til kraftnettselskapene - 07.12.2016
NVE’s brev til kraftnettselskapene – 07.12.2016

“NVE vil holde fast ved at nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette. Det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS.

NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av forskriften § 4- 1 bokstav a) og b). Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler.”

Det Kongelige Olje og Energidepartement skriver følgende i brev av 06.03.2017:

“I utgangspunktet skal nettselskapene kreve at kunder som krever fritak fra installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette.  Det er tilstrekkelig at for eksempel en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påståes kan knyttes til AMS.  Frem mot fristen for utrulling av AMS-målere (1. januar 2019) vil det imidlertid ikke bli lagt til grunn en streng praktisering av denne bestemmelsen.  Dermed vil nettselskapene kunne gi midlertidige fritak til kunder som av ulike grunner motsetter seg eller ikke ønsker å bytte AMS-måler.

Ordlyden i ovenstående brev, både fra NVE og OED er klinke klar på at legeerklæring kun er å oppfatte som ETT EKSEMPEL på dokumentasjon kunden kan benytte. Ordlyden utelukker derved ikke andre former for dokumentasjon, som f.eks strømkundens egen henvisning til eksisterende publisert forskning, eller egen formidling av bekymringer og avstandtagen til smartmålere.

Nettselskaper som forsøker å fremstille legeerklæring som et krav for å få fritak, har altså lagt seg på en strengere tolkning av forskriften enn både OED og NVE.  Dette må vi sørge for ikke kommer nettselskapene til ære.  Det skal koste dem dyrt, i først omgang på disses omdømme.

Når vi nå forstår urimeligheten i hvordan mange nettselskap forholder seg til dette, så må den beste fremgangsmåte være følgende:

  1. KREV FRITAK UTEN LEGEERKLÆRING
  2. ANK SAKEN TIL NVE OG FYLKESLEGEN OM DU FÅR AVSLAG

NVE ER NEMLIG FORPLIKTET TIL Å BEHANDLE ANKEN I TRÅD MED EGNE FORSKRIFTER, OG DA MÅ DU SELVFØLGELIG FÅ FRITAK!

Brevmal

BREVMALEN MÅ SELVSAGT TILPASSES DINE DATA OG DITT NETT-SELSKAP

Du kan kopiere teksten nedenfor, eller rett og slett bare laste ned brevmalen herfra

<– KOPIER HERFRA OG TIL BUNNEN AV DOKUMENTET –>

DITT NAVN HER
ADRESSE
POSTSTED                                                                                                                                                          [DATO]

Kundenummer: [ditt kundenummer hos nettselskapet]

Målernummer: [målernummer]

DITT KRAFTNETTSELSKAP AS
ADRESSE
POSTNR. – POSTSTED

Vi avviser tilbudet om installasjon av AMS smartmåler i vårt hjem, fordi:

I forskriften om smartmålere (AMS-forskriften, som forøvrig kun regulerer nettselskapenes plikter, og IKKE privatpersoner/boligeieres plikter) Kapittel 4. § 4-1 står det følgende:

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:
a) forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart
b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker

I vårt tilfelle er både punkt a) og punkt b) oppfylt, og nedenfor til fulle dokumentert. Dette innebærer at det IKKE foreligger noe grunnlag for NETTSELSKAP AS til å forsøke å få smartmåler installert i eller i nærheten av vårt hjem. Dagens avlesning av eksisterende installerte strømmålere skjer i dag med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som de er.

Vedr. privatpersoners/boligeieres – av bransjen forsøkt påståtte – plikter, så gjør vi oppmerksom på følgende:

1) Det eksisterer ingen lovhjemmel for å påtvinge slik installasjon i private hjem. NETTSELSKAP AS’s til kundene utsendte informasjonsmateriell om installasjon av smartmålere er derfor juridisk sett kun å regne som et kommersiellt TILBUD. Vi avviser tilbudet.

2) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil utgjøre en unødig og uakseptabel helserisiko for vår familie, så vel for besøkende og naboer (Se vedlagt dokumentasjon).

3) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) vil tilrettelegge ytterligere for myndigheters og bransjens nærmest totale invasjon og overvåkning av folks privatliv. Fullstendig uakseptabelt for oss. (Se vedlagt dokumentasjon).

4) AMS smartmålere (i ulike varianter, og tilhørende teknologi) er sterkt mistenkt å utgjøre en tilsvarende helserisiko for dyreliv, planteliv, insekter og miljøet generelt. En slik samfunnsutvikling kan vi ikke støtte, og vi henviser videre til “føre-var-prinsippet” i Grunnlovens §112 (Se forøvrig vedlagt dokumentasjon).

5) Vi påberoper oss beskyttelse av Grunnlovens §102, §112 og §113.

Kort slik vi ser det:

Forslag til tekst du kan putte inn her (en mer valgfri del av brevmalen)
Gjengi her din egen og din families begrunnelse, om dere ønsker å utdype noe av privat karakter. Nedenforstående tekst er forslag til hvilke momenter du kan ta med.

Angi at du/dere har satt dere inn i eksisterende forskning og dokumentasjon, at dere alvorlig bekymret med tanke på de omtalte reelle og potensielle helseskader og teknologiens privatlivsinvaderende overvåkningspotensiale og at dere avviser å utsette dere for risikoen. Det vil her være en fordel å legge størst vekt på helserisiko og helsemessige aspekter. Videre om overvåkningspotensiale; Aksepterer du å leve med viten om at myndigheter og bransjen i stadig økende grad kan følge med når du er hjemme, når du har besøk, i hvilke rom du befinner deg i, hva du bruker strømmen til, når og om du ser på tv, når du dusjer, når du sover, når du bruker kaffetrakteren og når du henter noe fra fryseboksen? For det kan de gjøre: http://www.dinside.no/bolig/registrerer-om-du-er-hjemme-og-om-du-har-gjester/66919524

Angi om du/dere har gjort noen tiltak i boligen/bomiljøet for å redusere kilder til uønsket stråling, f.eks lagt kablet nettverk, fjernet/deaktivert trådløsrutere eller sterkt begrenset tidspunktene for når disse er påslått.

Angi her om noen i familien er el-overfølsom, og eller har opplevd plager relatert til elektromagnetisk stråling. Dette kan være alt fra sviefornemmelse i ansiktet, sviefornemmelse i huden, svimmelhet, hodepine, hjertebank etc. ved bruk av trådløsteknologi. Vær forsiktig med formuleringen av dette punktet. Ikke utbroder private helseopplysninger. Dette kan de nemlig bruke til unndra dokumentet fra offentligheten.

Avslutt dette private kapitlet med nedenforstående formulering.  Om du ikke skriver noe annet her, så ta i det minste med dette:

Vårt kjennskap til den store mengde advarende fagfellevurderte helseforskning er kilde til alvorlig bekymring og ubehag, spesielt relatert til tanken om selv å skulle få et slikt beviselig helseskadelig stråleapparat installert i eget bomiljø. Vi opplever dette i sum som mer enn en vesentlig ulempe, noe vi ikke kan akseptere.

Og så fortsetter standardinnholdet i brevmalen…..

Ovenstående begrunnelse tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige (Se vedlegg fra NVE).

For å slippe ytterligere diskusjoner og unødig korrespondanse om saken tar vi også med følgende:

Vi er kjent med nyere etterforskning foretatt av ekspertfirma EMF Consult,  og sivilingeniør Jostein Ravndal, som viser at “smarte” målere har sterkere strålingseffekt (effekttettehet) enn mobiltelefoner, noe som totalt tilbakeviser Statens Strålevern’s, NVE’s og kraftnettbransjens markedsførte påstander om at “AMS-målere stråler mye svakere enn mobiltelefoner”.  Se https://smartskandalen.info/2017/12/sivilingenior-jostein-ravndal-om-statens-stralevern-og-kraftnettbransjen-stralesammenlikninger-til-stryk/

Vi er også klar over at de “smarte” målerne sender til alle tider på døgnet (hvert 0,6 sekund for Aidon-målerne), altså ikke bare når de innsender data til nettselskapet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter WiFi, mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM (Se vedlagt dokumentasjon). Av samme grunn, samt det potensielt privatlivskrenkende overvåkningsaspekt ved teknologien, vil vi heller ikke akseptere installasjon av noen annen form for “alternativ smartmåler”.

Vi viser også til at det foreligger sterke oppfordringer både fra Europaparlamentet, fra forskere verden over, og fra tallrike medisinske konferanser om snarest å få satt ned statlige grenseverdier for mikrobølget stråling vesentlig av hensyn til almen helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Vi er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølget stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker» (Se vedlagt dokumentasjon).

Følgende sak i tillegg, er så alvorlig at den alene er grunn nok til å totalt avvise «smartmålere»: https://einarflydal.com/2017/05/19/smartmalere-pavirker-hjerterytmen/
Hvor lenge lever folk hvis bomiljø og øvrige samfunnsdeltakelse påfører en slike regelmessige hjerterytmeforstyrrelser flere ganger i timen (kanskje hvert minutt eller sekund), 24 timer i døgnet, alle dager i uka og året rundt?

Vi er fullt klar over at Statens strålevern, helsesektorens faginstans, utrolig nok hevder; “at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra «smartmålere» er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig.” Men vi er også kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensiale, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing/ikke-ioniserende stråling ikke fanges opp – altså basert på foreldet og utilstrekkelig forskning. Vi er også kjent med at de «forskningsgjennomgangene» som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk internasjonal faglig kritikk. (Se vedlagt dokumentasjon)

Kort om gruppesøksmål:
På en pressekonferanse den 16. mai inviterte en gruppe franske advokater, medisinere og interesseorganisasjoner til gruppesøksmål mot den franske stat på grunn av helsevirkninger, krenkelse av privatlivet, og feilaktig avregningsmetode. En dom har alt pålagt fjerning av en «smart» vannmåler i Grenoble på grunn av helsemessige skadevirkninger. https://einarflydal.com/2017/05/30/smartmalere-gruppesoksmal-forberedes-i-frankrike/

Vi forbeholder oss retten – eventuelt sammen med andre som rammes – til å kreve erstatning for påførte helseskader eller unødig helserisiko. Dette gjelder også plager eller skader som kan knyttes til «smartmålere» installert i nærheten av vår bolig, og for de konsentratorer («samleantenner» og antenner i nettleverandørens koblingsbokser) som nettleverandøren får satt opp.

Kort om helseforsikring:
Flere store internasjonale forsikringsselskaper, bl.a. Lloyds of London, Swiss Re, AUVA Austrian Insurance Co.’s, CSS Insurance og Telstra, vil ikke lenger forsikre mot skader fra elektromagnetisk stråling, selv når strålingen er under grenseverdiene. Disse forsikringsselskapenes risikovurderinger finner dere her: https://www.e-stress.dk/forsikringsselskaber

Kort om brannfare ved smartmålere:
I Canada ble det i 2014 meldt at 105000 smartmålere skulle tas ned etter flere eksplosjoner og myndighetene konkluderte med at det utgjorde en så stor fare for borgerne at det ikke lenger var forsvarlig å bruke dem.  Vi er også kjent med at Brannvesenet og norske forsikringsselskaper i flere artikler i norske aviser har gått ut og advart mot konsekvensene av å installere disse målere, nemlig at målerne og tilhørende effektprising på strøm vil presse strømforbruket over på tider hvor folk sover eller ikke er hjemme, noe som øker skadeomfanget forbundet med brann.

Kort om NETTSELSKAPET AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar:
Vi benytter anledningen til å påpeke NETTSELSKAPET AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar, noe vi ikke kan se at selskapet har overholdt i relasjon til utsendt markedsføring av “smartmålere” og installasjon av disse hos selskapets kunder. Det er betenkelig å se at NETTSELSKAPET AS i markedsføringen ikke nevner et eneste ord om – for bransjen formodentlig velkjente – potensielle helserisikoer, helsereaksjoner og om teknologiens potensiale for privatlivskrenkende overvåkning, ei heller informerer kundene om disses faktiske lovlige mulighet til å takke NEI til slik installasjon.

OPPSUMMERING:
Alle disse usikre momentene rundt smartmålere som i høy grad påvirker menneskets privatliv, helse og sikkerhet medfører at vi ikke ønsker den nye installasjonen i [FYLL INN DIN ADRESSE HER].

I tillegg: http://www.nesoddposten.no/ams-strommaler-du-har-lov-til-a-takke-nei/

Vennligst bekreft datert mottak av dette brev og registrer i NETTSELSKAPET AS’s egne systemer at Kundenr: xxxx, Målernr: xxxxx, skal beholde eksisterende strømmåler.

Eventuelt avslag vil bli anket til NVE med kopi til Fylkeslegen.

Med vennlig hilsen
DITT NAVN OG UNDERSKRIFT HER

Vedlegg til brevet:
Skrivet fra NVE: https://goo.gl/6WPHKz
EUROPAEM EMF Guidelines (Dansk versjon): https://goo.gl/KkY2eG
Kunnskapsstatus-notat: https://goo.gl/Jhm85Y
Oppsummering fra Einar Flydal: https://goo.gl/cPovoD

Kopi til: Olje og Energidepartementet, NVE, Statens Strålevern

<– BREVMALEN AVSLUTTER HER –>